ADMB025 Икономически избор и предприемаческа култура

Анотация:

Дисциплината изучава:

• Икономическият избор и възможностите за неговото оптимизиране;

• Различните видове икономически избор и последиците от него (степента на удовлетвореност и рационалността на потреблението);

• Основните национални и интернационални културни ценности, свързани с общочовешката и предприемаческата култура;

• Предприемаческата култура и очакваното поведение.

прочети още
Управление на бизнеса и предприемачество

Преподавател(и):

проф. Людмил Георгиев  д-р
доц. Албена Павлова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• йерархията на потребностите и мотивацията за определени видове потребление;

• как да търсят информация, за да осъществят правилния избор на образование, работа,място за живеене, професионална и социална среда и др.;

• ценностните, изискванията и правилата за предприемаческата култура;

2) могат:

• да осъществяват правилен и рационален икономически избор;

• да оценяват икономическия си избор и да осъществяват рационално потребление;

• да овладеят изискванията за поведение в големи общности;


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Chibnik, Michael. Anthropology, Economics, and Choice= University of Texas Press. 2011

2. Buchanan, James M.Cost and Choice: An Inquiry in Economic Theory, Indianapolis, IN: Liberty Fund, Inc. 1999

3. Feldman, Allan M., Serrano, RobertoWelfare Economics and Social Choice Theory. USA, Springer, 2006

4. Rudolph Eugene Vuchinich, Nick Heather, Choice, Behavioral Economics, and Addiction. USA, Pergamon, 2003

5. Kagel John H., Economic Choice Theory. Cambridge University Press, March 2010

Средства за оценяване:

есета 40%

презентация 40%

участие в дискусиите 20%