BUBB101 Принципи на микроикономиката

Анотация:

Курсът е предназначен за студентите в базово ниво на бакалавърската програма и обхваща основните принципи, концепции и терминология в областта на микроикономическата теория. Изучават се: закономерностите във функционирането на пазарната система и тяхното проявление в сферите на продуктовите и ресурсните пазари; взаимодействието на икономическите агенти в условия на съвършена и различните форми на несъвършена конкуренция; пазарните дефекти и ролята на правителството за тяхното коригиране.

Целта е:

Да бъдат представени и обяснени основните концепции в съвременната микроикономическа теория и тяхната роля за разкриване същността на явленията в реалната икономика.

прочети още
Управление на бизнеса и предприемачество

Преподавател(и):

проф. Стефан Стефанов  д-р
гл. ас. Елена Спасова  д-р
гл. ас. Екатерина Цветанова-Георгиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) имат знания за:

• Основните принципи, концепции и терминология в областта на микроикономическата теория;

• Източниците на информация за микроикономическите процеси и явления.

2) могат:

• Да използват придобитите теоретични знания за анализ и интерпретация на състоянието и тенденциите в реалната икономика;

• Да генерират идеи за усъвършенстване на управленските стратегии на фирмите, с цел увеличаване на тяхната конкурентоспособност и предприемаческа активност;

• Критично да оценяват икономическата политика на правителството и да формират собствено мнение за насоките на нейното подобряване.


Предварителни изисквания:
Няма предварителни изисквания

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Основна литература:

Ст. Стефанов, Е. Спасова. Презентации в страницата на курса в електронната система Moodle.

Е. Сотирова, Л. Йотова, Принципи на микроикономиката, Изд. “Нов български университет, С., 2008.

С. Ракарова. Пътеводител по микроикономика. Изд. Нов български университет, София, 2015.

Допълнителна литература:

Икономикс, колектив, Изд. “Тракия-М”, С., 1998.

Стоядин Савов, Екатерина Сотирова, Микроикономика, Изд. „Тракия-М“, 1999.

С. Фишър, Р. Дорнбуш, Р. Шмалензи, Икономика. Основи на микро- и макроикономиката, Изд. “Отворено общество”, С., 1997.

Атанас Узунов и колектив: „Микроикономика”, ГорексПрес, София, 2003.

Георги Манлиев, Микроикономика, Нов български университет, София, 2005.

Mankiw, Gregory: “Principles of Microeconomics”, 5th edition, South-Western CENGAGE Learning, 2008.

McConnel, Campbell, Stanley Brue, Sean Flynn: “Principles of Microeconomics”, 19th edition, McGraw-Hill.

Case, Karl E., Ray C. Fair, Sharon C Oster: “Principles of Microeconomics”, Pearson, 2008.

Taylor, John: “Principles of Microeconomics”, Houghton Mifflin Company, 2009.

Colander, David: Economics, McGraw-Hill, 2003.

Sloman, John: Economics, Sixth edition, Pearson, 2003.

Baumol, W., Alan Blinder: Economics: Principles and Policies, 11th edition, Cengage, 2010.

Samuelson, Paul, W. Nordhaus: Economics, 19th edition, McGraw-Hill, 2010.

Средства за оценяване:

За да придобият право да се явят на текущ контрол и да получат текуща оценка (с която да се освободят от изпит), студентите трябва редовно да присъстват и участват в лекциите. Присъствието и участието по време на лекции ще бъде отчитано чрез кратък въпрос по време на всяка лекция, чийто отговор ще бъде оценяван с ДА/НЕ. За да придобие правото да се яви на тест и писмена задача за текуща оценка, студентът трябва да има поне 7 (седем) такива оценки, от които поне 4 (четири) трябва да са „ДА“. За да получи обща текуща оценка, студентът трябва да има положителни оценки (поне среден (3)) и на двата компонента на текущо оценяване – тест и писмена задача.

Ако студентът получи слаба оценка на някой от компонентите на текущия контрол или не изпълнява критериите за явяване на текущ контрол, то той може да се яви на финален изпит по време на сесията. Финалният изпит се състои от две задължителни части – писмена и устна. За да вземе изпита, студентът трябва да има положителни оценки (поне среден (3)) и на двата компонента на изпита – писмена и устна част. В противен случай, студентът трябва да се яви на поправка в някоя от следващите поправителни сесии.

Ако студентът е придобил правото да се яви на текущ контрол, явил се е и е получил положителна оценка, но тя не го устройва, то той може да си избере един от следните варианти:

1) Явява се на финален изпит (двете части – писмена и устна) и получава обща оценка от финалния изпит. Тази оценка се съпоставя с оценката от текущия контрол и като крайна оценка по предмета се приема по-високата от двете.

2) Избира комбинирано оценяване, което означава, че се явява на само един от компонентите на финалния изпит (писмена или устна част), по негов избор. Крайната оценка по предмета се формира средноаритметично от оценката от текущ контрол и оценката от избраната от студента форма на финално оценяване.