CELB082 Еволюция на живота на Земята

Анотация:

В учебната дисциплина се дават основни понятия и теории, свързани с произхода и еволюцията на живота на земята. Студетните ще получат задълбочени познания за геологичните ери на земята и еволюцията на видовете. Ще бъдат разгледани аспекти на еволюционната генетика, популационната генетика, класификацията на видовете, филогенетичното развитие и биоразнообразието на живите организми. Ще бъде проследена подробно еволюцията на живите организми през различните ери на земята.

прочети още
Биология - обща и приложна

Преподавател(и):

доц. Николай Петров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Основни познания за за произхода и еволюцията на живите организми на земята.

2) могат:

Да разпознават геологичните ери на земята и специфичните видове живели през конкретните периоди.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Знания, получени в курсовете по Биология.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Mark Ridley, 2004. Evolution, 3rd edition, Blackwell Science Ltd, a Blackwell Publishing company, 786 pp, ISBN 1-4051-0345-0

Средства за оценяване:

ТЕСТ 30%

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 10%

УСТЕН ИЗПИТ 60%