CELB142 Клетъчна биология

Анотация:

По време на курса студентите ще се запознаят със структурата и функциите на клетката. Ще бъдат разгледани задълбочено клетъчните органели, тяхната структура и функции. Както и взаимовръзката между тях при функционирането на клетката.

Освен това ще бъдат разгледани основните типове клетки, разликите в структурата и функциите между прокариоти и еукариоти и между растителна и животинка клетка.

Подробно ще бъдат изучени клетъчният цикъл, митотичнто и мейотичното делене.

прочети още
Биология - обща и приложна

Преподавател(и):

доц. Николай Петров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

структурата и функциите на клетката, клетъчните органели, тяхната структура и функции, както и взаимовръзката между тях при функционирането на клетката.

Студентите ще знаят кои са основните типове клетки, разликите в структурата и функциите между прокариотите и еукариотите и между растителната и животинката клетка,какво е клетъчен цикъл и как протича митотичнто и мейотичното делене.

2) могат:

да владеят терминологията от клетъчната биология и могат да изготвят и наблюдават микроскопски прокариотни, растителни и животински клетки
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Знания получени в гимназиалния курс.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1.Lodish H. et al., Molecular Cell Biology, 6th ed., 2008, W. H. Freeman and Company, New York

2. Драгоева А. и О. Димитров, 2005, Структура и функции на клетките, Издателство "Светлана", Шумен

3. Топузова-Христова, Т., В. Москова, Р. Вълчева-Саркър, Е. Стефанова 2008, Клетъчна биология - ръководство за упражнения, изд. ГераАрт

Допълнителна:

4. Alberts B et al., Molecular Biology of the Cell, 5th ed., 2007, Garland Science, New York

5. Попов Н., 2001 год., Биология на клетките, изд. Жовали.

6. Molecular biology of the cell, Bruce Albert et al.(2008) 1800 pages, Harvard University Press

Средства за оценяване:

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ - 40 % / ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА -10 %/ УСТЕН ИЗПИТ - 40% / Самостоятелна работа:

Курсова работа на английски език, презентация на английски език, превод и резюме на научни статии -10%