GENB007 Основи на биологията

Анотация:

Целта на курса е в достъпна и системна форма да запознае студентите с основите на съвременната биология и с основните линии на нейното историческо развитие.

Съдържанието е съобразено с учебния план и обхваща най-важното от няколко взаимосвързани обширни области в биологията – Зараждането на живота на Земята, Еволюция на организмите, Описание на основните таксономични групи от петте царства и Клетъчна биология. От растителните и животинските видове е акцентирано върху видовете, които са разпространени в България. В помагалото са описани основните понятия и факти от тези области и са разгледани основните процеси, които протичат на организмово и клетъчно ниво. Дадени са сведения за ключовите научни открития и изследователите, които са ги осъществили. Специално внимание е отделено и на върховите научни постижения в областта на биологията – откритията и учените удостоени с Нобелова награда. В няколко самостоятелни лекции се набляга на приложните аспекти на отделни биологични науки – Микроорганизмите и производство на храни, фармацевтични продукти и опазване на околната среда; лечебни растения, стволови клетки и генно инженерство и ГМО.

прочети още
Биология - обща и приложна

Преподавател(и):

доц. Галина Сачанска  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: Успешно завършилите курса студенти получават необходимите фундаметални познания по биология, които позволяват разбирането на най-важните проблеми на общата биология, медицина и биотехнологиите.

2) могат: Успешно завършилите курса студенти могат да се ориентират в съвременните тенденции на развитие на биологичните и свързаните с тях науки и да използват придобитите знания в следващите образователни нива.


Предварителни изисквания:
Основни познания по биология от гимназиалния курс

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Допълнителна литература:

2. Генетика на бактериите, Маргарита Пешева, Издателство Булвест 2000.

3. Генно инженерство, Стефан Дюкянджиев, Самир Наимов, Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, 2007.

4. Геномът: Автобиографията на един биологичен вид в 23 глави, Мат Ридли, 2002, Изд. Сиела.

5. ДНК – тайната на живота, Джеймс Уотсън, 2004, Издателство Инфодар.

6. Зоология на безгръбначните животни, 2001, Васил Големански, Мария Шишиньова, Издателство „Гера Арт”.

7. Зоология на гръбначните животни, Даниело Пешев, Издателство Булвест, 2002.

8. Микробиология, Учебник за студенти от биологичните специалности на Университетите, Стоян Влахов, 2005.

9. Неврофизиология, учебно помагало на CD-ROM, Боряна Пирьова, НБУ

ISBN: 978-954-535-456-4

11. Невробиологични основи на детското развитие, Боряна Пирьова, Издателство на НБУ. 2008

12. Г. Сачанска, 2007, Докторска дисертация.

13. Физиология на човека, Учебник за студенти по Медицина, Боряна Пирьова и колектив, 2000.

15. Терминологичен речник по природни науки, Издателство Наука и изкуство, 2007

16. Biochemistry, Lubert Streyer. 2006.

17. Biology,Campbell Reece, 2008, 8-th Eddition, Pearson Education, Inc., San Francisco, USA.

18. Biology - The dynamics of Life.1995. Eddited by GLENCOE MGraw-Hill, USA. Glencoe Science Professional Series.

19. Molecular biology of the cell, Bruce Alberts, Alexander Johnson, Julian Lewis, Martin Raff, Keith Roberts, Peter Walter. Fifth Edition, 2008, Garland Science, Tatlor&Fransis Group. USA.

20. Introduction to Genomics, Arthur Lesk, 2007, Oxford Publishing Group.

21. Oxford dictionary of biology, 2008.

22. Oxford dictionary of chemistry, 2008.

23. 50 Classiker Naturwissenschaftler, Berndt Schuh, 2008, Garstenberg Publishing, Germany.

24. „Nature”, Периодично научно списание.

25. „Science”, Периодично научно списание.

26. „The Journal of cell biology”, Периодично научно списание

27.Satchanska, G. et al. (2009), PHENOL BIODEGRADATION BY TWO XENOBIOTICS-TOLERANT BACTERIA IMMOBILIZED IN POLYETHYLENE OXIDE СRYOGELS”, Comptes rendus de l'Acaemie bulgare des Sciences, 62 (8), 957-964.

Средства за оценяване:

ФОРМИ ЗА ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА НА ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ

ТЕКУЩО ОЦЕНЯВАНЕ:

1. УЧАСТИЕ В ПРАКТИЧЕСКИТЕ ЗАНИМАНИЯ:20%

2. ПИСМЕНИ РАБОТИ (анотация, резюме, реферат, курсова работа, презентация и др.): 30 %

3.ТЕСТОВЕ: 50 %

Когато са налице всички оценки от от текущото оценяване не се полага финален изпит, а се взима предвид сборната оценка от текущото оценяване.

ФИНАЛЕН ИЗПИТ:

ПИСМЕН ИЗПИТ:

Когато липсват задължителните текущи оценки

УСТЕН ИЗПИТ:

Когато се повишава оценка