OOOK059 Увод в математиката

Анотация:

Курсът запознава студентите с основни понятия и факти от математиката. Целта на курса е придобиване на знания и практически умения, които са необходими при изучаването на широк кръг от курсове. Решават се задачи с декартови координати на точки, линии от първа и втора степен и елементарни функции.

прочети още
Биология - обща и приложна

Преподавател(и):

проф. Марин Маринов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти притежават:

1)знания по основни понятия на количествения анализ: числа; декартова координатна система; графики на линии от първа и втора степен; елементарни функции;

2)умения да решават задачи водещи до: линейни уравнения или линейни неравенства; илюстрация на количествени съотношения в декартовата равнина; основни операции с вектори и основни свойства на елементарните функции.


Предварителни изисквания:
Знание на училищния курс по математика

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Числови множества. Рационални изрази. Координатна ос. Геометрична терминология. Линейни уравнения и неравенства. Определяне знака на рационална функция.
 2. Абсолютна стойност. Модулни уравнения и неравенства.
 3. Декартова координатна система в равнината и пространството. Декартови координати на точка. Разстояние между две точки.
 4. Уравнение на окръжност. Основни сведения за квадратната функция.
 5. Вектори в равнината. Афинни операции. Скаларно произведение на вектори.
 6. Уравнения на права линия в равнината.
 7. Области в равнината зададени със система линейни неравенства.
 8. Контролна работа №1
 9. Канонично уравнение на елипса. Свойства на елипсата. Области ограничавани от елипси.
 10. Канонично уравнение на хипербола. Свойства на хиперболата. Области ограничавани от хипербола.
 11. Канонично уравнение на парабола. Свойства на параболата. Области ограничавани от парабола. Области определени от системи неравенства от степен 2.
 12. Понятие за: функция; графика на функция; монотонна функция; рестрикция на функция. Понятие за обратна функция. Степенна функция.
 13. Показателна и логаритмична функции.
 14. Измерване на ъгли. Тригонометрични функции.
 15. Контролна работа №2

Литература по темите:

1) Маринов. М. Приложна математика. София, Planeta 3, 2015, ISBN 978-954-535-885-2

2) Маринов. М., П. Георгиева. Математика (вторo издание). София, Деметра, 2004,

ISBN 954-91284-7-4

Средства за оценяване:

По време на семестъра има две контролни работи. Те формират текущия контрол, стига всяка оценка да не е по-ниска от среден 3.

По време на финалния изпит студентът се явява по избор на тест върху целия материал или върху това семестриално контролно, чиято оценка е слаб или е незадоволителна за него.

Всеки студент избира една от следните три форми за оценка на неговите знания:

а) Текущ контрол. Формира се от оценките на контролните, стига те да не са по-ниски от среден 3.

б) Комбинирано оценяване. Формира се 50% от тест и 50% от текущ контрол.

в) Финален изпит. Формира се 70% от тест и 30% от курсова работа.