BAEB001 Въведение в икономическото мислене

Анотация:

Икономиката може да определим като наука за това как човешкият индивид и обществото избират начин за използването на ограничените ресурси, имащи многовариантно предназначение, с цел производството на разнообразни блага и разпределението на благата за потребление от различни индивиди или общности. По думите на големия английски икономист Кейнс Икономиксът е по-скоро метод, отколкото доктрина, подход, отколкото средство, по-скоро техника за мислене, която помага на субектите за приемане на вярно решение.

Икономиката като наука обхваща твърде широка предметна област. Освен как хората правят избор какво да потребяват и как да произвеждат и как тези избори се влияят от откриването на нови технологии, Икономиката изяснява функционирането на пазарите и ценообразуването в съвършени и несъвършени условия, какво определя дохода на хората и защо се различава тяхното възнаграждение, каква е ролята на държавата в икономиката и за опазването на околната среда, какви са причините за безработицата и инфлацията, от какво се определя модела и обема на търговията между страните и т.н. За по-ефективната организация на знанията в рамките на общата икономическа теория се отделят две относително обособени части – микроикономика и макроикономика.

прочети още
Маркетинг

Преподавател(и):

проф. Събина Ракарова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

ЦЕЛИ НА КУРСА:

• Да покаже как икономиката работи и как удовлетворява потребностите на хората;

• Да обясни сътрудничеството и координацията на действията на хората в стопанството;

• Да представи основните концепции на икономическия начин на мислене и на икономическата теория;

• Да покаже приложимостта на икономическия начин на мислене.

КОМПЕТЕНЦИИ:

Успешно завършилите курса студенти ще

знаят:

• основни икономически понятия и закономерности в икономиката

• основните принципи и инструменти за икономически анализ.

могат:

• да разпознават и идентифицират проблеми, да формулират въпроси

• да използват принципите на икономическата мисъл като инструменти за анализ.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Пол Хейн, Икономическият начин на мислене, изд. ТИЛИЯ, С., 1995 г.

Коландър, Дейвид Основи на икономиката

Манлиев, Георги Микроикономика : Принципи, механизми, приложение

Сотирова, Екатерина Микроикономика : Сборник от задачи и тестове

Йотова, Лилия Икономикс : Ч. 1 : Въведение и микроикономикс

Фишър, Стенли Икономика : Основи на микро- и макроикономиката

Средства за оценяване:

Форми на проверка и оценка на компетенциите:

Обща оценка 100%,

в т.ч. първо контролно 35%

второ контролно 35% или изпит по време на сесията 70%

домашно задание 30%