INTB114 Форма и функция – I част

Анотация:

Знанията които се получават са основополагащи за структурното проектиране в интериорният дизайн. Курсът запознава със структурните закономерности в строежа на формите и тяхното пластично изграждане. Изучават се принципите на композицията и морфологията на формоизграждането.

прочети още
Интериорен дизайн

Преподавател(и):

доц. Иво Попов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

Основните принципи в дизайн проектирането и изграждането и формообразуването.

2) могат:

Развиват комбинаторно, графично и пространствено мислене.


Предварителни изисквания:
Познаване на възможностите за работа с различни художествени материали.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Упражнения

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Въведение в проблематиката на курса
 2. Формоизграждането в природата. Органични форми. Природни структури. Органичен дизайн – Рос Ловгров (Ross Lovegrove)
 3. Оптични илюзии. Мимикрия. Оптични илюзии в интериорния дизайн.
 4. Пропорции. Златното сечение. Златното сечение в природата. Числата на Фибуначи. Текущо оценяване
 5. Симетрия, асиметрия, дисиметрия. Видове симетрии – транслационна, осова, ротационна.
 6. Композиция. Видове композиции. Теория на композицията.Текущо оценяване
 7. Основни елементи на формоизграждането – 1 част. Трансформация на „точка“ в равнина и в пространство.
 8. Основни елементи на формоизграждането – 2 част. Трансформация на „линия“ в равнина и в пространство. Текущо оценяване
 9. Основни елементи на формоизграждането – 3 част. Трансформация на „повърхнина“ в равнина и в пространство. Текущо оценяване
 10. Деформиране на равнини. Огъване, усукване, разтягане на равнини, изваждане и прибавяне на елементи в равнини. Преобразуване на равнина в обем.
 11. Кристални форми (Форми с диференцирано направление). Видове кристални форми. Кристални форми в интериорния дизайн и архитектурата. Текущо оценяване
 12. Течащи форми – 1част. Видове течащи форми.
 13. Течащи форми – 2 част. Течащите форми в съвременния интериорен дизайн и архитектура.
 14. Параметричен дизайн – 1част. История на параметричния дизайн.
 15. Параметричен дизайн – 2 част. Параметричният дизайн като част от съвременното формоизграждане на интериорен и продуктов дизайн. Финално оценяване

Литература по темите:

• Проф. Райчев Румен, Структурна комбинаторика, 1991 г.,

• Васюцкиий Н., Золотая пропорция , "МГ" , Москва 1990

• Вайл, Херман, Симетрия. "Наука и изкуство" , София 1969

• Гилберт Д., Кон - Фоссен С. , Наглядная геометрия. "Наука" , Москва 1981

• Сомов Ю. С. , Композиция в технике. , "ИМ" , Москва 1987

• Sehen & Werten, Modul, Proportionq, Simetrie, Rhitmus. La Connaissance, Brussel 1969

• Sehen & Werten, Visuelle erziehung. La Connaissance, Brussel 1969

• Sehen & Werten, Struktur in Kunst und Wissenschaft. La Connaissance, Brussel 1969

• Gilde Werner, Gespigelte Welt Veb Fachbuch verlag, Leipzig 1978

• Ernst Leher "Symbols, signs and signets"inc. Neu York.

• Cavalo e cavaliere - 19 pragetti grafici ISIA ( Istituto Superiore per Industrie Artistishe )