INTB034 Декоративни и приложни елементи в интериорния дизайн - I част

Анотация:

Курсът има за цел да запознае студентите с приложението на декоративните и приложни елементи в интериорния дизайн. За целта се разглеждат и обсъждат отделни художествени произведения в сферата на дизайна - мебели, текстил, творби от стъкло, метал, керамика - решават се практически задачи, въвеждат се основни понятия от областта на интериорния дизайн и се демонстрират някои от главните методи на работа. Курсът е насочен към тесните интереси на студентите, изучаващи интериорен дизайн, за да могат придобитите знания да им помогнат пряко в практическата работа. Получените знания се прилагат в създаване на практически интериорни скици, рисунки, макети, проекти, които студентите представят като част от текущото оценяване.

прочети още
Интериорен дизайн

Преподавател(и):

доц. Ралица Стефанова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Ролята и значението на декоративните и приложните елементи в интериорния дизайн.

2) могат:

да правят практически творчески разработки, рисунки, скици и проекти с изявени декоративни и приложни елементи, които да демонстрират познанията им за продукт дизайн и детайлите в интериорния дизайн.


Предварителни изисквания:
нямаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Упражнения

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Въведение в декоративните и приложните изкуства
 2. Архитектура, интериор, мебели през античността
 3. Мебелите за сядане през вековете. От готическите тронове до Макинтош.
 4. Проект - витрина и интериор
 5. Символизмът и декорацията в интериора
 6. Обсъждане на проекти
 7. Презентации на проекти
 8. Интериорен текстил. Приложението на стъклото в интериора
 9. Ролята на метала в интериора
 10. Осветителното тяло в интероира
 11. Нестандартни материали в интериора
 12. Дизайн и архитектура на колонистите в Америка
 13. Федерален американски дизайн
 14. Представяне на проекти
 15. Представяне на проекти

Литература по темите:

Стефанова, Р. Унгарски следи в развитието на модерния дизайн, Аскони издат, С., 2015

Иванова, Н. История на дизайна, Наука и изкуство, С., 1984

Read, H. Art & Industry, Faber and Faber Limited, London, 1956

Arwas, V. Glass, Art Nouveau to Art Deco, Academy Editions, London, 1987

Fiell, Charlotte & Peter, Design of the 20-th century, Taschen, 2005

John Pile, A history of interior design, Laurence King Publishing, 2009

Средства за оценяване:

Практически проект и тест.

Крайната оценка се формира при поставени минимум две текущи оценки.