INTB104 Идеи и практически решения в интериорния дизайн - I част

Анотация:

Курсът има за цел да запознае студентите с развитието на интериорния дизайн, предпоставките за неговата поява, както и предшествалите го движения, обусловили неговото разделяне от изящните изкуства. За целта се разглеждат и обсъждат отделни художествени произведения, решават се практически задачи, въвеждат се основни понятия от областта на интериорния дизайн и се демонстрират някои от главните методи на работа. Курсът е насочен към тесните интереси на студентите, изучаващи интериорен дизайн, за да могат придобитите знания да им помогнат пряко в практическата работа, от една страна, и от друга - да повишат общата им култура. Проследяват се основните течения и тенденции в дизайна от античността до 30-те години на ХХ век. Поучените знания се прилагат в практически интериорни проекти, които студентите представят като част от текущото оценяване.

прочети още
Интериорен дизайн

Преподавател(и):

доц. Ралица Стефанова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Познават развитието и тенденциите в интериорния дизайн, архитектурата, декоративните и промишлените изкуства от древността до 30-те години на ХХ век; знаят основните направления в архитектурата и дизайна в контекста на визуалните изкуства, социалния и културен живот.

2) могат:

да разпознават творбите на големите имена в дизайна и архитектурата; придобиват се умения за стилово различаване на отделните периоди в дизайна и творчеството на големите архитекти и дизайнери. Могат да правят практически творчески разработки и проекти, които да демонстрират познания по формоизграждане и стил.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Гомбрих, Е. Изкуството и неговата история,Български художник, С., 1988

Фийл, Шарлот и Питър. Индустриален дизайн от A до Z, "АЛИАНС-97", Taschen, С., 2004

Стефанова, Р. Унгарски следи в развитието на модерния дизайн, Аскони издат, С., 2015

Иванова, Н. История на дизайна, Наука и изкуство, С., 1984

Read, H. Art & Industry, Faber and Faber Limited, London, 1956

Arwas, V. Glass, Art Nouveau to Art Deco, Academy Editions, London, 1987

Brino, G. Carlo Mollino, Architecture as Autobiography, Thames and Hudson, London, 1987

Droste, M. & Bauhaus Archive, Bauhaus 1919 - 1933, Benedikt Taschen Verlag, Cologne, 1990

Fiell, Charlotte & Peter, Design of the 20-th century, Taschen, 2005

Средства за оценяване:

Практически интериорни проекти и тест.

Крайната оценка се формира при поставени минимум две текущи оценки.