MODB108 Компютърно проектиране: Photoshop - І част

Анотация:

Курс „Компютърно проектиране: Photoshop – I част“ има за цел да запознае студентите с основните принципи в компютърното двуизмерно проектиране с програма Adobe Photoshop. Изучава се пряката връзка между дизайна в дигиталната среда и реализацията в реалния свят. Търсен резултат в обучението на студентите е познанието и умението да боравят умело със средствата на софтуера за да постигат свойте творчески цели.

The course "Computer Aided Design: Photoshop - Part I" is designed to introduce students to the basic principles of two-dimensional computer aided design using Adobe Photoshop. The direct relationship between design in the digital environment and implementation in the real world is studied. The desired outcome of the students' learning is the knowledge and ability to skillfully use the tools of the software to achieve their creative goals.

Le but du cours "Conception assistée par ordinateur : Photoshop - Partie I" est de porter les principes de base de la conception assistée par ordinateur en deux dimensions à l'aide d'Adobe Photoshop à la connaisance des étudiants. La relation directe entre la conception dans l'environnement numérique et la mise en œuvre dans le monde réel est étudiée. Le résultat souhaité de l'apprentissage des étudiants est la connaissance et la capacité à utiliser habilement les outils du logiciel pour atteindre leurs objectifs créatifs.

прочети още
Мода

Преподавател(и):

гл. ас. Румен Кожухаров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Да изграждат успешни композиции чрез Adobe Photoshop.

• Да съставят творчески и стилистично издържани проекти.

2) могат:

• Да работят свободно с интерфейса на програмата.

• Да показват професионални умения в презентирането на проекти пред по-широка публика.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Базисни познания в сферата на изобразителните изкуства

• Желание за работа със съвременни средства за проектиране

• Интереси свързани с актуалните течения в дизайнаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Въведение в дисциплината. Опознаване на интерфеса на програмата; основни менюта; преки пътища (Shortcuts); Цветни среди за работа (CMYK и RGB); създаване на файлове; поставяне на снимки. Introduction to the discipline. Familiarity with the program interface; basic menus; shortcuts; color work environments (CMYK and RGB); file creation; photo placement. Introduction a la discipline. Connaissance avec l'interface du programme, les menus de base, les raccourcis (Shortcuts), les environnements de travail en couleur (CMJN et RVB), la creation de fichiers, le placement des photos.
 2. Колаж в Adobe Photoshop. Използване на инструментите за селекция (Selection Tools); прилики и разлики между Paste и Place на обектите в работното после; Transform Tools. Collage in Adobe Photoshop. Using Selection Tools; similarities and differences between Paste and Place objects in the workflow; Transform Tools. Collage dans Adobe Photoshop. Utilisation des outils de selection ; ressemblences et differences entre Paste et Place des objets dans le flux de travail ; Transform tools.
 3. Класически деструктивен начин на работа в Adobe Photoshop – Adjustments и Filter Gallery. Oпции за регулиране на цветовете, тяхното насищане или отнемане, релативни и абсолютни промени, оцветяване - Vibrance; Hue/Saturation; Color Balance; Black & White; Photo Filter; Channel Mixer; Color Lookup.; светлина и контраст (Brightness/Contrast; Levels; Curves; Exposure); Color Invert; HDR Toning Classic destructive way of working in Adobe Photoshop - Adjustments and Filter Gallery. Options for color adjusting, their saturation or subtraction, relative and absolute changes, coloring - Vibrance; Hue/Saturation; Color Balance; Black & White; Photo Filter; Channel Mixer; Color Lookup.; light and contrast (Brightness/Contrast; Levels; Curves; Exposure); Color Invert; HDR Toning. Methode de travail destructive classique dans Adobe Photoshop – Adjustments et Filter. Options pour ajuster les couleurs, leur saturation ou leur soustraction, changements relatifs et absolus, coloration - Vibrance, Hur/Saturation, Color Balance, Black & White, Photo filter, Channel mixer, Color lookup, lumiere et contraste (Brightness/Contrast, Levels, Curves, Exposure) ; Color invert, HDR Toning.
 4. Съвременен недеструктивен начин на работа в Adobe Photoshop – Adjustments Layers и Layer Masks. Използването на ефекти и маски, които всеки един момент могат да бъдат отменени. Modern non-destructive way of working in Adobe Photoshop - Adjustments Layers and Layer Masks. The use of effects and masks that can be undone at any moment. Methode de travail moderne et non destructive dans Adobe Photoshop – Adjustment layers et Layers Masks. L'utilisation d'effets et de masques qui peuvent etre annules a tout moment.
 5. Brushing – Използването на инструмент Brush за дорисуване в Adobe Photoshop с цел постигане на най-реалистична обработка на снимка. Brushing - The use of the Brush tool for painting in Adobe Photoshop in order to achieve the most realistic photo processing. Pinceau (Brushing) - L'utilisation de l'outil Pinceau pour peindre dans Adobe Photoshop afin d'obtenir le traitement photo le plus realiste.
 6. Blending Options – Ефектна, допълнителна, декоративна визия и обработка на Layer Blending Options - Spectacular, additional, decorative look and Layer processing Options de melange (Blending options) - aspect spectaculaire, supplementaire, decoratif et traitement des couches.
 7. Type Tool – Запознаване с инструмента за писане; Добавяне на нови шрифтове в операционната система; За какво се използват серифни и безсерифни шрифтове; Подреждане на абзаци и букви (Paragraph и Character menu); Font Family Type Tool - Getting to know the tool for typing; Adding new fonts to the operation system; What serif and sans serif fonts are used for; Paragraph and Character menu arrangement; Font Family Outil de typographie (Type tool) - Apprendre a connaitre l'outil de typographie ; ajouter de nouvelles polices d’ecritures au systeme d'exploitation ; a quoi servent les polices avec et sans empattement ; disposition des menus Paragraphe et Caractere ; Famille de polices d’ecritures.
 8. Adobe Bridge – Малкият-голям „Мост“ между Adobe програмите. Основна база за обработка на файлове; тяхното подреждане; слагане на етикети; ключови думи/тагове; запазени права; рейтинг; колекции. Adobe Bridge - The little-big "Bridge" between Adobe programs. The main base for handling files; arranging them; putting labels; keywords/tags; reserved rights; rating; collections. Adobe Bridge - Le petit-grand "pont" entre les programmes Adobe. La base principale pour le traitement des fichiers, les arranger, mettre des etiquettes, des mots-cles/tags, des droits reserves, des classements, des collections.
 9. Adobe Bridge и Camera Raw – Професионално обработване на серии от снимки; Разлики между компресирани файлове и нативни (RAW) файлове. Записване и подреждане на фотосесии; обработка на продуктова фотография. Adobe Bridge and Camera Raw - Professional processing of photo series; Differences between compressed files and native (RAW) files. Saving and arranging photo shoots; processing product photography. Adobe Bridge et Camera Raw - Traitement professionnel des series de photos ; differences entre les fichiers compresses et les fichiers natifs (RAW). Enregistrement et organisation de seances photo ; traitement de la photographie de produits.
 10. Rulers and Guides – Създаване на рамки, подравняване и подреждане на обектите в пространството върху картинната равнина. Rulers and Guides - Creating frames, aligning and arranging objects in space on the picture plane. Rulers et Guides - Creation de cadres, alignement et disposition d'objets dans l'espace sur le plan de l'image.
 11. Pen Tool като инструмент за селекция. Как да изберем обект с изключително нисък констраст спрямо фона или да направим възможно най-прецизната селекция. Pen Tool as a selection tool. How to select an object with extremely low contrast to the background or make the most precise selection possible. Pen tool en tant qu'un outil de selection. Comment selectionner un objet dont le contraste avec l'arriere-plan est extremement faible ou effectuer une selection aussi precise que possible.
 12. Създаване на авторски, творчески десени в Adobe Photoshop за целите на модната индустрия. Creating original, creative patterns in Adobe Photoshop for fashion industry purposes. Creation de motifs originaux et creatifs dans Adobe Photoshop pour l'industrie de la mode.
 13. Съставяне на схематични Moodboard-ове чрез базисните инструменти в програмата. Composing schematic Moodboards using the basic tools in the program. Composer des Moodboards schematiques en utilisant les outils de base du programme.
 14. Творчески, авторски Moodboard-ове със стилистично издържани композиционни решения. Търсене на иновативен подход при представянето на настроенията за бъдещата ни колекция. Creative, original Moodboards with stylistically sustained compositional solutions. Seeking of an innovative approach in presenting moodboards for our future collection. Creation de Moodboards creatifs et originaux avec des solutions de composition stylistiques. Nous recherchons une approche innovative dans la presentation des moodboards pour notre future collection.
 15. Правилни и неправилни решения при подбор на снимков материал за презентационни материали. Преговор, конферанс на постигнатото през семестъра и подготовка за втори семестър Right and wrong decisions when selecting photographic material for presentation materials. Revising, reviewing the semester's achievements and preparing for the second semester. Les bonnes et mauvaises decisions lors de la selection du materiel photographique pour les supports de presentation. Revision, examen des realisations du semestre et preparation du second semestre.

Литература по темите:

• DaNae Dayley, Brad Dayley (2013) Photoshop CC Bible, Wiley

• Conrad Chavez, Andrew Faulkner (2019) Adobe Photoshop CC Classroom in a Book, Adobe Press