MODB101 Основи на дизайна - I част

Анотация:

Този курс запознава студентите със спецификата и основните проблеми на цвета, гамите и колорита;структурата на формите, строеж, сравнение, класификация и развитие. Изучава различни методи на моделиране и проектиране в дизайна на аксесоари, текстил и облекло.

Разглеждат се връзките между цвят и форми, зависимостите между конструкция, цвят, структура, линия и движение на формата. Подборът на изразни средства и материали, конструирането и композирането като част от дизайнерското проектиране. Лекциите са съпроводени с практически упражнения.

прочети още
Мода

Преподавател(и):

проф. Емилия Панайотова  д-р
ас. Кристина Колодеева  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Да дефинират видовете форми, тяхното построяване и употреба при дизайнерското проектиране. Знания основополагащи за формообразуването, колорита и повърхностите и значението им в дизайнерската професия.

2) могат:

• Да проектират като използват различни категории форми

• Способност за подбор на основни изразни средства и материали в съответствие с конкретен проект.

• Способност за творческа интерпретация и абстракция на дадености от природната или изкуствена околна среда.


Предварителни изисквания:
От студентите се изисква да имат интерес към дизайна – облекло, текстил, аксесоари.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Същност на дизайна. Видове дизайн.
 2. Етапи и технически средства в текстилния и модния дизайн. Основни понятия
 3. Основни характеристики на цвета. Цвят, тон, полутон. Хроматични цветове и ахроматични цветове.
 4. Основни характеристики на цвета. Цвят, тон, полутон. Хроматични цветове и ахроматични цветове.
 5. Текущо оценяване. Анализ на студентските работи.
 6. Смесване на цветовете. Контрасти на цвета – едновременен контраст. Граничен контраст. Неедновременен контраст.
 7. Видове форми. Основни инструменти, техники и материали в проектирането.
 8. Композиция и ритъм, контраст, мащаб, образ, форма, цвят,линия; Център на композицията. Равновесието - основен закон в проектирането и композицията.
 9. Композиция и ритъм, контраст, мащаб, образ, форма, цвят,линия; Базова композиция – изразни средства, варианти.
 10. Текущо оценяване. Анализ на студентските работи.
 11. Базова композиция – изразни средства, варианти. Графични техники и инструменти в проектирането.
 12. Базова композиция. Природни форми-изразни средства . Живописни техники и инструменти в проектирането. Смесени техники.
 13. Базова композиция -геометрични и абстрактни форми. Избор на изразни средства.
 14. Базова композиция – декоративен мотив. Варианти чрез използване на различни азни средства.
 15. Текущо оценяване (семестриална оценка).

Литература по темите:

Основна литература:

•Пенева-Сотирова, Д., Композицията в дизайна на облекло, ВСУ “Черноризец Храбър”, 2012

•Райчев, Р., Структурна комбинаторика. София, Терзиев и синове, 1995.

•Райчев, Р., Цветовете в изкуството. София, Лик, 2005.

Допълнителна литература:

•Беджев, И., Стилознание, София, 1989.

•Шорохов, Е., Основи композиции, Москва, 1979.