PHIB013 Граждански и политически дилеми на съвременността

Анотация:

Курсът запознава студентите с възникването на гражданското общество и на неговите принципи в епохата на европейската модерност, както и неговата основополагаща контролна роля в съвременните представителни демокрации. Обсъждат се основните му характеристики и институционални форми, както и съвременното му състояние в България и ЕС. Разглеждано бива също състоянието на гражданското образование в образователните институции, както и по-общо – като елемент на съвременната публичност.

прочети още
Социология

Преподавател(и):

проф. Димитър Вацов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Основните характеристики на гражданското общество и институционалните форми в неправителствения сектор, както и техните надзорни функции спрямо държавата;

Общата институционална уредба на гражданските организации и на гражданското образование в България.

2) могат:

да анализират и обсъждат проблеми на съвременното гражданско общество и образование.


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Основна

Розанвалон, П. 2012. Контрадемокрацията. София.

Сартори, Дж. 1992. Теория на демокрацията т. 1 и т. 2, София.

Допълнителна

Аристотел 1995, Политика, Издателство “Отворено общество” – София.

Бърлин, И. 2000. Четири есета за свободата, Ун. изд. “Св. Кл. Охридски”, София.

Варджийска, Е. (2011) Сравнително изследване на учителски практики в обучението по литература и гражданско образование. Достъпна на http://seal-sofia.org/userfiles/file/Vardjiyska_EINM.pdf.

Вацов, Д. (2011) „Има ли гражданско образование в българското училище днес?“. Критика и хумавизъм, кн. 37, 2/2011. Достъпна на: http://hssfoundation.org

Вацов, Д. и др. 2017. Антидемократичната пропаганда в България. Информационни сайтове и печатни медии: 2013-2016.

Констан, Б. 2002. Курс по конституционна политика, т. 1, София.

Лок, Дж. 1996. Два трактата за управлението, Гал-Ико, София.

Мил, Дж. Ст. 1993. За свободата, София.

Платон. Държавата. София, 1981.

Хабермас, Ю. 1995. Структурни измемения на публичността, Ун. изд. “Св. Кл. Охридски”, София.

Хранова, А. (2011) Изследванията на учебниците по история у нас (1989-2009). Достъпна на http://seal-sofia.org/userfiles/file/Albena_EIHM.pdf.

Grammes, T. (2011) Nationalism, Patriotism, Citizenship and beyond – Editorial. Journal of Social Science Education. Vol. 10, No. 1, pp. 2-11.

Hranova, A. (2011) History Education and Civic Education: The Bulgarian Case. Journal of Social Science Education. Vol. 10, No. 1, pp. 33-43.