SOCB002 Четене и разбиране на социологически текстове

Анотация:

Курсът си поставя няколко цели: на основата на ключови статии на петима класици в областта на социологията да представи на студентите техники за специализирано четене и работа с научни текстове; да подпомогне осмислянето на ключови понятия и реконструирането на авторови тези; да подпомогне с практически упражнения и работа по групи процеса по формулиране на хипотези относно смисъла на съдържателни взаимовръзки в текстовете и по интерпретиране на отделни пасажи.

прочети още
Социология

Преподавател(и):

гл. ас. Теодора Карамелска  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1)знаят:

- Познават разнородни стилистики на социологически анализ;

- Боравят с основни социологически понятия, познавайки специфичните контексти на употребата им.

2) могат:

- Да реконструират смисъла, влаган в авторовите тези в научни текстове;

- Да тълкуват самостоятелно ключови пасажи в тях.


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Шютц, Алфред. 1999. „Чужденецът”, в: Чужденецът. Избрани студии. София: „Лик”.

Зимел, Георг. 1998. „Големият град и духовният живот”. В: Социологически проблеми, 1-2.

Дюркем, Е. 1994. „Какво е това социален факт”. В: Избрано, София: „Критика и хуманизъм”

Вебер, Макс. 2001. „Основни социологически понятия”. В: Генезис на западния рационализъм. София: „Критика и хуманизъм”.

Гофман, Ървинг. 1999. „Въведение” и „Изпълнение на роли”. В: Изобретяването на Аз-а във всекидневието. София: „Петър Берон”.

Фотев, Г. (1993/2002). История на социологията. Том 1, 2. София: Университетско издателство „Св. Кл. Охридски”, ИК „Труд”.

Средства за оценяване:

Писмени работи и реферати.