SOCB101 История на социологическите идеи

Анотация:

Курсът „История на социологическите идеи” си поставя задачата да представи пред студентите развитието на социологическите идеи от първоначалното институционализиране на социологията до най-новите схващания от края на ХХ и началото на ХХІ в. Разгръщането на лекциите обаче няма да се ръководи от хронологичната систематика на историческото развитие, а ще се импулсира от ключови дебати на различни етапи от развитието на социологията. Това означава ретроспективно-проспективно движение при разглеждането на различни социологически позиции. Стремежът ще бъде не постигането на (практически невъзможна) пълнота на представянето на школи и автори, а сблъсъкът на теоретични перспективи, който ще служи като конструктивен принцип в анализа на социологическите идеи. Подобна гледна точка позволява да се проследи съдбата на основни социологически категории като „рационалност”, „социологически метод”, „социално действие”, „свят” и др. в различни теоретични контексти.

прочети още
Социология

Преподавател(и):

проф. Георги Фотев  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: Ще имат представа за сложното и нееднозначно съотношение между теория и история в контекста на социологическото знание. Ще познават основни фигури и дебати в историята на социологическите идеи.

2) могат: да прилагат знанията си към обсъждане на съвременни аспекти на социологическото познание; да адаптират различни методи на социологическа работа към практиката на социологическите изследвания.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Ай, Карл-Лудвиг. „Теорията на Макс Вебер за нацията”.Социологически проблеми, кн. 1-2, 2001.

Даскалов, Румен.. Въведение в социологията на Макс Вебер. Университетско издателство “Св. Кл. Охридски”, София, 1992.

Бъргър, П. 1999. Покана за социология. София: ЛИК.

Вебер М. Ученият и политикът. MicroРrint. София, 1993.

Вебер, М.. Смисъл и ценност. Съставител: К. Коев. ИК "Критика и хуманизъм", София, 1998.

Вебер, Макс.. Генезис на западния рационализъм. Съставител: К. Коев. ИК "Критика и хуманизъм", София, 2001.

Вебер, М.. Протестантската етика и духът на капитализма. София, Изд. „Просвета”, 2004.

Вебер, М. Протестантските секти и духът на капитализма. В: Протестантска епоха и модерна култура.. (Съст. и превод Кольо Коев и Теодора Полименова). Изд. "Просвета", София, 2006.

Дюркейм, Е. За разделението на обществения труд. София, Издателство СОНМ, 2002

Дюркейм, Е.. Избрано. София, ИК „Критика и хуманизъм”, 1994.

Зимел, Г.. "Големият град и духовният живот". Социологически проблеми, 1-2, 2001.

Зимел, Г. Социология. Изследвания върху формите на обобществяване. Изд. „ПИК”, Велико Търново, 2002

Класическото наследство в постдисциплинарната и постнационалната ситуация: Социологически проблеми, 1-2/2009 г.

Коев, К. От нормативно разбиране за класика към класически ситуации. В: Иновативна социология. Издателство на СУ „Кл. Охридски”. София, 2007.

Коев, К. Метаморфозите на чужденеца. София, Изд. Наука и изкуство и на СУ „Кл. Охридски”, 1991.

Коев, К. Елементарни форми на всекидневен живот. Макс Вебер и немското социалнонаучно познание от края на ХІХ и началото на ХХ век. Издателство "Просвета", София, 2003.

Полименова, Т. Кольо Коев. Ернст Трьолч и Макс Вебер: гледни точки към ролята на протестантството за конституиране на модерната социалност. В: Трьолч, Ернст и Макс Вебер. Протестантска епоха и модерна култура. София, 2006.

Социологията като шанс. (Съст. Лиляна Деянова). София, Изд. „Изток-Запад”, 2004.

Фотев, Г. История на социологията (т.1 и 2). Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, София, 1992.

Средства за оценяване:

Реферати по темите на курса