BAMB100D Микроикономика - пазари и конкуренция

Анотация:

Курсът е предназначен за студентите в бакалавърските програми на Департамент „Икономика“, дистанционно обучение в Нов български университет: „Счетоводство и контролинг“, „Маркетинг“ и „Финанси“.

В рамките на тази дисциплина са изложени базисните теоретични постановки за основните пазарни сили и начините, по които те си взаимодействат. Наред с това се поставя въпросът за постигане на пазарно равновесие и факторите, които влияят върху този процес. Анализират се отделните групи участници в пазарните отношения: 1) потребители и условия за осъществяване на рационален потребителски избор; 2) фирми и производствена функция на фирмата. Анализират се механизмите на вземане на решения в процеса на максимизация на ползите от отделните икономически субекти в условия на различни пазарни структури – съвършена и несъвършена конкуренция. Наред с това, поведението на пазарните участници се анализира и от гледна точка на ролите, които изпълняват на различните пазари в контекста на кръгооборота на стоковите и паричните потоци и обособяването на пазар на крайни блага и на пазар на производствени фактори.

На база на изградената теоретична рамка, в края на курса по микроикономика се оценяват възможностите за установяване на всеобщо пазарно равновесие чрез анализ на пазарните дефекти на отделните пазари и възможностите на държавата за намеса или участие на тези пазари с цел постигане на икономическа ефективност.

Целта на курса е да бъдат представени и обяснени основните концепции в съвременната микроикономическа теория и тяхната роля за разкриване същността на икономическите явления, както и да подготви студентите за изучаване на курса по „Макроикономика“ през следващия семестър от тяхното обучение.

прочети още
Финанси - ДО

Преподавател(и):

доц. Стефан Стефанов  д-р
гл. ас. Елена Спасова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основните принципи, концепции и терминология в областта на микроикономическата теория;

• Източниците на информация за микроикономическите процеси и явления.

2) могат:

• Да прилагат основните принципи и концепции на микроикономическата теория, както при решаването на теоретични казуси и икономически проблеми, така и при анализа на реални ситуации от съвременния икономически живот;

• Да използват правилно и умело източниците на литературни и статистически данни, необходими за осъществяването на икономически проучвания и анализи;

• Свободно да боравят с богатия концептуален и терминологичен арсенал на микроикономическата теория и да го прилагат активно в обучението си по другите икономически дисциплини, включени в учебната програма.
Предварителни изисквания:
Няма предварителни изисквания.

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Е. Сотирова, Л. Йотова, Принципи на микроикономиката, Нов български университет, София, 2008.

• Икономикс, колектив, Изд. “Тракия-М”, С., 1998.

• Стоядин Савов, Екатерина Сотирова, Микроикономика, Изд. „Тракия-М“, 1999

• С. Фишър, Р. Дорнбуш, Р. Шмалензи, Икономика. Основи на микро- и макроикономиката, Изд. “Отворено общество”, С., 1997.

• Атанас Узунов и колектив: „Микроикономика”, ГорексПрес, София, 2003

• Георги Манлиев, Микроикономика, Нов български университет, София, 2005

• Mankiw, Gregory: “Principles of Microeconomics”, 7th edition, South-Western CENGAGE Learning, 2014

• McConnel, Campbell, Stanley Brue, Sean Flynn: “Principles of Microeconomics”, 19th edition, McGraw-Hill, 2012.

• Case, Karl E., Ray C. Fair, Sharon C Oster: “Principles of Microeconomics”, 12th edition, Pearson, 2016

• Taylor, John: “Principles of Microeconomics”, Houghton Mifflin Company, 2009

• Colander, David: Economics, McGraw-Hill, 10th edition, 2017

• Sloman, John: Economics, 9th edition, Pearson, 2015

• Baumol, W., Alan Blinder: Economics: Principles and Policies, 13th edition, Cengage, 2015

• Samuelson, Paul, W. Nordhaus: Economics, 19th edition, McGraw-Hill, 2009

Средства за оценяване:

• 50%: онлайн тест

• 50%: писмена /самостоятелна/ работа

Получаването на слаба оценка по някой от компонентите (тест или писмена работа) прави невъзможно формирането на обща крайна оценка. За да получат положителна крайна оценка по предмета, студентите трябва да имат най-малко „среден 3“ и на двата компонента на оценяване.

При получаване на слаба оценка на някоя от посочените форми на оценяване, студентът трябва да се яви отново на тази форма и да получи най-малко „среден 3“, за да му се формира крайна оценка. Положителната оценка от другия компонент се запазва.