BAEB303D Основи на правото

Анотация:

Курсът предоставя на студентите систематизирани общи знания, свързани с основните понятия в правото, като по този начин ги въведе в обширната юридическа проблематика. Учебният материал е разделен на две части:

Първата част, озаглавена "Основи на общата теория на правото и държавата", има почти изцяло теоретичен характер, като разглежда преди всичко въпроси от принципно естество - понятие за правото и държавата, юридическа отговорност, механизъм на правното регулиране, предмет и метод на правно регулиране, структура на правото и др. Тук са включени за пълнота и няколко исторически теми, които дават възможност за по-пълно проследяване на еволюцията на правото и съвременните тенденции в неговото развитие.

Втората част, наречена "Основи на гражданското право", има подчертано практически характер. Акцентът е поставен върху гражданското право, тъй като то представлява юридическата основа на имуществения оборот в обществото и следователно знанията в тази област са особено необходими за всеки, който възнамерява да се занимава с бизнес. Подробно се разглеждат и най-значимите въпроси на общата част на гражданското право, вещното и облигационното право, като са изяснени и най-често срещаните граждански договори.

Основните цели на курса са да запознае студентите с:

основните понятия на правото;

механизма на правното регулиране;

принципите, на които се базират основните правни отрасли;

предмета и метода на правно регулиране на публичното и най-вече на частното право.

прочети още
Управление на туризма - ДО

Преподавател(и):

проф. Тодор Коларов  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

· Какво представляват правото и държавата като обществени явления.

· Какъв е маханизмът на правното регулиране.

· Кои са основните правни отрасли.

· Как функционират нормите на гражданското право.

2) могат:

· Да работят с нормативни актове.

· Да разрешават сами някои конкретни юридически проблеми възникналите в процеса на осъществяване на практическата им дейност.


Предварителни изисквания:
· Няма предварителни изисквания към студентите.Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Историческо възникване и развитие на държавата и правото. История на българската държава и право. Понятие за държава. Понятие за правна система. Видове правни системи. Източници на правото.Правна норма. Юридически факт и фактически състав. Правоотношение.
  2. Правоспособност и дееспособност. Понятие за субект на правото. Субективни права. Облигационно право - основни положения.
  3. Вещно право - основни положения. Семейно и наследствено право - основни положения. Защита на субективните права.

Литература по темите:

1. Ланджев, Б. Основи на правото. С.,2008 (или друго издание)

2. Авторски колектив. Основи на правото. Том 1. С., 2003

3. Ганев, В. Учебник по обща теория на правото. Част първа и втора. С., 1990

4. Торбов, Ц. История и теория на правото. С., 1992

Средства за оценяване: