EDMM116 Семинар: Училищно законодателство - казуси

Анотация:

Училищното законодателство е изключително динамична сфера. Тренинговият курс „Училищно законодателство – казуси“ надгражда знанията и уменията на студентите, получени в аудиторния курс „Правно – нормативна уредба на училищната система“. Целта на тренинговия курс е да се формират у студентите практически умения за прилагане на актуални нормативни документи в училищната система. Конкретните нормативни документи и казуси по тях ще бъдат актуализирани, съобразно промените, настъпили в правно – нормативната уредба на училищната система

прочети още
Лидерство и мениджмънт в образованието

Преподавател(и):

доц. Евгения Тополска  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Познават актуалните закони, правилници, наредби, регламентиращи правно – нормативната уредба на училищната система.

2) могат:

• Да прилагат действащите правно – нормативни документи в училищната система.

• Да решават казуси по действащите правно – нормативни документи в училищната система.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• да познават същността на правно – нормативната уредба на училищната система;

• принципи и функции на правно-нормативната уредба на училищната система;

• основни групи нормативни актове.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Основни концепти в Закона за предучилищно и училищно образование
  2. Статут и професионално развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти
  3. Казус по приобщаващо образование
  4. Казус по екологично образование
  5. Казус по оценяване на резултатите от обучението на учениците

Литература по темите:

• ЗАКОН за предучилищното и училищното образование (Обн. - ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 01.08.2016 г.; ... изм., бр. 108 от 29.12.2018 г., в сила от 01.01.2019 г.)

• НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти (oбн., ДВ, бр. 61 от 2.08.2019 г., в сила от 2.08.2019 г.) ОТМЕНЯ Наредба № 12 от 2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти(12.08.2019 г.)

• НАРЕДБА за приобщаващото образование (Обн. - ДВ, бр. 86 от 27.10.2017 г., изм. и доп., бр. 105 от 18.12.2018 г., в сила от 18.12.2018 г.)

• НАРЕДБА № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование (Обн. - ДВ, бр. 80 от 11.10.2016 г., в сила от 11.10.2016 г.; изм. и доп., бр. 80 от 28.09.2018 г., в сила от 28.09.2018 г.)

• НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците

(обн. - ДВ, бр. 74 от 20.09.2016 г., в сила от 20.09.2016 г.; изм. и доп., бр. 78 от 29.09.2017 г., в сила от 29.09.2017 г.; изм. и доп., бр. 82 от 05.10.2018 г.; изм. и доп., бр. 71 от 10.09.2019 г., в сила от 10.09.2019 г.) (публ. 12.09.2019 г.)

• НАРЕДБА № 6 от 11 август 2016 г. за усвояването на българския книжовен език (Обн. - ДВ, бр. 67 от 26.08.2016 г., в сила от 01.09.2016 г.) Тази наредба влиза в сила от 1 септември 2016 г. и отменя Наредба № 2 от 2009 г. за усвояването на българския книжовeн език (ДВ, бр. 41 от 2009 г.)

• НАРЕДБА № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование (Обн. - ДВ, бр. 46 от 17.06.2016 г., в сила от 01.08.2016 г.; изм. и доп., бр. 72 от 31.08.2018 г., в сила от 31.08.2018 г.) Тази наредба влиза в сила от 1 август 2016 г. и отменя Наредба № 4 от 2000 г. за предучилищно възпитание и подготовка (обн., ДВ, бр. 80 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 70 от 2005 г.)

• ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на центровете за специална образователна подкрепа

(обн. - ДВ, бр. 11 от 05.02.2019 г.)

• Правилник за устройството и дейността на регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (обн. - ДВ, бр. 9 от 26.01.2018 г.)

Забележка: Посочената препоръчителна литература периодично ще бъде актуализирана, съобразно промените в правно – нормативната уредба на училищната система