EDMM112 Семинар: Мениджмънт на учебния процес

Анотация:

Аудиторният курс „Мениджмънт на учебния процес“ цели да формира у студентите знания за мениджмънта на учебния процес като разновидност на образователния мениджмънт. Студентите ще изградят представа за мениджмънта на учебния процес на различни равнища: национално, регионално, общинско, институционално. У студентите ще се формират умения за управление на процесите преподаване и учене при различни ученици: при ученици със специални образователни потребности, при ученици в риск, при надарени ученици и при ученици в условия на мултикултурна среда.

прочети още
Лидерство и мениджмънт в образованието

Преподавател(и):

доц. Евгения Тополска  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

• Знаят:

• Познават същността на мениджмънта на учебния процес;

• Познават структурата на мениджмънта на учебния процес

• Познават подходи в управлението и организацията на учебния процес;

• Могат:

• Да управляват процесите на преподаване и учене при ученици със специални образователни потребности;

• Да управляват процесите на преподаване и учене при ученици в риск;

• Да управляват процесите на преподаване и учене при надарени ученици;

• Да управляват процесите на преподаване и учене при ученици в мултикултурна среда;

• Да оценяват ефективността на учебния процес.
Предварителни изисквания:
Студентите имат базови компетенции, придобити от изучаваните аудиторни курсове и извънаудиторни семинари по Образователен мениджмънт, Правно – нормативна уредба на училищната система, Училищно законодателство – казуси, Лидерство и управление на таланти в образованието.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Същност и структура на училищния образователен мениджмънт
 2. Специфика на мениджмънта на учебния процес
 3. Мениджмънтът на учебния процес в контекста на решения на национално равнище
 4. Мениджмънтът на учебния процес в контекста на решения на регионално равнище
 5. Мениджмънтът на учебния процес в контекста на решения на общинско равнище
 6. Мениджмънтът на учебния процес в контекста на решения на институционално равнище
 7. Учителят като мениджър на учебния процес
 8. Подходи в управлението и организацията на учебния процес
 9. Управление на комуникациите между учителите и учениците
 10. Управление на процесите на преподаване и учене при ученици със специални образователни потребности
 11. Управление на процесите на преподаване и учене в мултикултурна среда
 12. Управление на процесите на преподаване и учене при надарени ученици
 13. Управление на процесите на преподаване и учене при ученици в риск
 14. Оценяване ефективността на учебния процес
 15. Родителите и управлението на учебния процес

Литература по темите:

1. Балкански, П. (2007). Педагогиката и образователният мениджмънт – общото и особеното. В: Педагогическото образование в България. Състояние и тенденции. Благоевград, УИ „Н. Рилски”)

2. Балкански, П. (2001). Училищен мениджмънт. Книга първа. Теория, С.

3. Балкански, П. (2001a) Училищен мениджмънт. Книга втора. Практика, С.

4. Георгиева, В., Св. Николаева (2001). Образователен мениджмънт. Организация и управление на образователни дейности, институции и проекти. С, Аскони-издат.

5. Гюрова, В. (2013). Образователен мениджмънт. Габрово. Екс-прес.

6. Гюрова, В.(2013а). Образователната система на България – структура, управление и тенденции на промяна.В: Първанова, Й. и др. Управление на съвременното училище. Предизвикателства и перспективи. Габрово, Екс-прес,

7. Гюрова, В., В. Делибалтова (2013). Мениджмънт на процеса на обучение., Габрово. Екс-прес

8. Гюрова, В., В. Георгиева, В. Божилова, Б. Кривирадева (2009). Въпроси на образователния мениджмънт. Габрово, Екс-прес.

9. Дракър, П. (2001). Практика на мениджмънта. Прев. от ам. англ., С., Изд. „Класика и стил” ООД.

10. Радев, П. (2008) Основи на вътрешния училищен мениджмънт. Пловдив, УИ „П. Хилендарски”

11. Тоцева, Я. (2015) Управление на комуникациите в образованието, Фабер, В.Търново

12. Цоков, Г. (2011) Управлението на училищната организация в информационното общество. Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, Пловдив

13. Buckley, J., D. Styan. (1990), Managing for Learning. London and all.

14. Everard, K.B. and G. Morris. (1996). Effective School Management. 3rd ed. London.

Уеб-сайтове

15. Министерство на образованието и науката: http:// https://www.mon.bg/bg/7

16. International Network on Education in Europe (EURYDICE): http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/index_en.php

17. International Bureau of education (IBE): http://www.ibe.unesco.org