EDMM107 Социалните мрежи в образованието на 21 век

Анотация:

Ускореното развитие на информационните технологии и свързаните с тях възможности за визуализиране на познанието извеждат на преден план комуникативната приложност на „мълчаливия език“ на социалните мрежи, както в личното, така и в публичното пространство. Практическите занимания в рамките на този курс ще бъдат ориентирани към моделите на общуване в социалните мрежи като педагогически инструмент и база за развитие на социалните и психологически умения на бъдещи учители, мениджъри на знанието, специалисти по педагогика и методика в 21. век.

Целта на водените в курса дискусии е да бъде осмислена ключовата роля на т. нар. фини умения (soft skills) при онлайн общуване на учителя „извън клас“ като медиатор на знанието и мениджър на учебните процеси, както и на ръководни кадри, като напр. директори на училища, при управляване на педагогическите процеси и норми, съобразно с актуалните ИКТ стандарти на ЕС. Това ще бъде постигнато чрез разиграването на различни ситуационни роли, уловени в потока на практическо общуване в типични ситуации „извън клас“ и в училищна атмосфера.

прочети още
Лидерство и мениджмънт в образованието

Преподавател(и):

 Людмил Дуриданов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Кои тънкости (soft skills) да прилагат в процеса на онлайн общуване и

• Развиват професионална гъвкавост на езиковия стил и поведение в типични онлайн ситуации

2) могат:

• Да играят различни ситуационни роли „извън клас“, при които „тайният език“ на социалните мрежи се явява универсален инструмент за развиване на педагогически знания и умения

• Да съдействат на свои колеги да се справят в критични ситуации в публичното пространство, с ученици и колеги.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат:

• общи педагогически знания и/или умения

• добро владеене на английски език с цел ползване на писмени и мултимедийни материалиФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Ролята на социалните мрежи при общуване „в / извън клас“ и реагиране на педагога-специалист „на момента“ при развиващи се емоционални ситуации в онлайн пространството
 2. Приложен прочит на „мълчаливия език” на социалните мрежи и явленията „около тях“ в / извън клас
 3. Презентационни онлайн умения на учителя и ученика, свързани с моментното реагиране при декодиране психологическите тайни в социални мрежи като Instagram, Snapchat, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Pinterest, Flickr, YouTube и др.
 4. Ролята на учителя като онлайн медиатор на игрови сценарии при извънкласна учебна работа
 5. Първосигналната роля на мултимедийните визуализации в социалните мрежи – педагогически инструмент за „работа извън клас“
 6. Ключова роля на интерактивното поведение на педагога-специалист при асоциативно водени дискусии в клас и извън клас в социалните мрежи за повлияване на учениците при извеждане на съответните заключения
 7. „Съучастническото поведение“ на учителя с цел управляване на познавателните процеси в обучението
 8. „Хоризонтална йерархия“ (peer assessment) в познавателния процес посредством прилагане на информационни и комуникационни технологии при обучение в клас / извън клас
 9. Социалните мрежи – платформа-партньор в познанието / активен медиатор на знание в учебния процес
 10. Лекота и „бърз ритъм“ на интерактивно онлайн поведение на учителя при извънкласните форми на обучение
 11. Краткост и яснота на новия положителен стил в социалните мрежи при общуване между учители и ученици
 12. Универсалната роля на т. нар. elevator pitch в социалните мрежи – кратко и закачливо провокиране на вниманието „в асансьора“ (извън клас)
 13. Тънките умения за онлайн общуване извън клас - съобразяване на „скритите“ културни и социални разлики на ученици и колеги
 14. Динамичният модел на учебни дейности в онлайн групи /извън клас/ – интегриране на придобити от учениците „вградени рефлекси“ от гейминга и „постоянно присъствие“ в социалните мрежи
 15. Извличане на заключения и препоръки посредством представяне на групови проекти - как прочитът на емоционални онлайн ситуации в социалните мрежи „на момента“ може да доведе до разминаване в познавателните резултати

Литература по темите:

Dippold, D. (2009). Peer feedback through blogs: Student and teacher perceptions in an advanced German class. ReCALL, 21(1), 18–36.

Duffy, P., Bruns, A. (2006). The use of blogs, wikis and RSS in education. Online learning and teaching conference. Brisbane: QUT. pp. 31–38.

Duridanov, L., Curry, J., Ivanov, S. (2013) Virtual Environments as an Education Tool for Digital Natives. Национална конференция "Образованието в информационното общество" = National Conference "Education in the Information Society". pp. 101-108.

Duridanov, L., Giagtzidou, A., Tsenova, D., Ivanov, I. (2017) Éducation Sentimentale of Game Playing ASD Kids. Национална конференция "Образованието и изследванията в информационното общество" = National Conference "Education and Research in the Information Society". pp. 89-97.

Gitner, S. (2016): Multimedia storytelling for digital communicators in a multiplatform world. Routledge: New York.

Hourigan, T., Murray, L. (2010). Using blogs to help language students to develop reflective learning strategies: Towards a pedagogical framework. Australasian Journal of Educational Technology, 26, 209–225.

Jaidev, R. (2014): How pedagogical blogging helps prepare students for intercultural communication in the global workplace, In: Language and Intercultural Communication, 14:1, pp. 132-139.

Kist, W. (2010): The Socially Networked Classroom. Teaching in the New Media Age. Corbin: Thousand Oaks CA.

Mallia, G. (2014): The Social Classroom. Integrating Social Network Use in Education. IGI Global: Hershey PA

Poore, M. (2013). Using Social Media in the Classroom. A Best Practice Guide. Thousand Oaks, CA: SAGE.

Seo, K. (2013). Using Social Media Effectively in the Classroom: Blogs, Wikis, Twitter and more. New York: Routledge.

Tolisano, S., Hale, J. (2018). A guide to documenting learning : making thinking visible, meaningful, shareable, and amplified. Thousand Oaks, California: Corwin, a Sage Company.