EDMM106 Правно-нормативна уредба на училищната система

Анотация:

Аудиторният курс „Правно – нормативна уредба на училищната система“ цели да формира у студентите знания за същността на правно – нормативната уредба в училищната система, функции, принципи, основни групи нормативни актове. Запознаването с основни нормативни документи ще изгради у студентите основни административни умения като елемент от компетентността на училищния мениджър и на учителя като мениджър на класа и класната стая

прочети още
Лидерство и мениджмънт в образованието

Преподавател(и):

доц. Евгения Тополска  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

• Знаят:

• същността на правно – нормативната уредба на училищната система;

• принципи и функции на правно-нормативната уредба на училищната система;

• основни групи нормативни актове.

• Могат:

• да прилагат правно – нормативната уредба на училищната система (закон, наредба, постановление, инструкция и пр).;

• да управляват класа, личността, групи и екипи в училище чрез правно – нормативната уредба


Предварителни изисквания:
Студентите имат базови педагогически компетенции, придобити от изучаваните аудиторни курсове и извънаудиторни семинари в бакалавърска програма.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Правно – нормативната уредба на училищната система в Република България в контекста на международната и европейска образователна политика
 2. Същност и основни понятия в правно – нормативната уредба на училищната система
 3. Функции на правно – нормативната уредба на училищната система: политическа, нормативна, комуникативна, институционална, интегративна
 4. Основни принципи на правно – нормативната уредба на училищната система: принцип за право на образование, принцип за задължително образование, принцип за свобода на образованието, принцип за неутралност на образованието, принцип за безплатност на образованието
 5. Основни групи нормативни актове в правно – нормативната уредба на училищната система
 6. Законът за предучилищното и училищното образование: регламентиране на основни обществени отношения
 7. Подзаконови нормативни актове: постановления, разпореждания и решения, правилници, наредби, инструкции и заповеди
 8. Специални закони за образованието, регулиращи специфични въпроси на образованието
 9. Същност и съвременни измерения на училищната администрация. Класификация на административните органи
 10. Сравнителен анализ на функциите на административни органи на централно равнище в образователната система
 11. Анализ на функциите на административни органи и служби на регионално и общинско равнище
 12. Статут на училищния директор
 13. Колективни органи за управление на училищно равнище
 14. Установяването на система от отговорности в сферата на образованието
 15. Вътрешноведомствени и основни административни умения за регулиране на отношенията между конкретни субекти в рамките на определена образователна структура

Литература по темите:

1. Балкански, П. Въведение в професията „образователен мениджър“. София/Амстердам, 2003.

2. Балкански, П. Педагогиката и образователният мениджмънт – общото и особеното. – В: Педагогическото образование в България. Състояние и тенденции. Благоевград, 2007

3. Еничарова, Е. Образователна политика и законодателство. Второ преработено издание. С., 2015, Изд. „Колбис“

4. Михова, М. Управление на училищното образование: тенденции и системи, АСТАРТА, Пловдив, 2011

5. Попов, Н., М. Пиронкова. Образователната система в България. С. Бюро за педагогически услуги, 2007

6. Радев, П. Основи на вътрешния училищен мениджмънт. Пловдив, 2008

7. Филипова, Н. Училищно законодателство, Университетско издателство „Н. Рилски“, Благоевград, 2005

8. Цоков, Г Образователни политики по отношение на училищното образование. Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, Пловдив, 2011

9. Цоков, Г. Управлението на училищната организация в информационното общество. Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, Пловдив, 2011

Уеб-сайтове

• Министерство на образованието и науката: http:// https://www.mon.bg/bg/7

• International Network on Education in Europe (EURYDICE): http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/index_en.php

• International Bureau of education (IBE): http://www.ibe.unesco.org