EDMM101 Образователен мениджмънт

Анотация:

Аудиторният курс „Образователен мениджмънт – стратегии и добри практики“ цели да формира у студентите знания за спецификата на образователния мениджмънт и неговите обекти. Студентите ще изградят представа за училищния образователен мениджмънт като разновидност на образователния мениджмънт и неговото функциониране на различни равнища: национално, регионално, общинско, институционално. У студентите ще се формират умения за управление на вътрешната училищна среда; управление на процеса на училищното обучение; управление на допълнителните образователни услуги и управление на взаимоотношенията с външната на училището среда.

прочети още
Лидерство и мениджмънт в образованието

Преподавател(и):

доц. Евгения Тополска  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

• Знаят:

• Познават същността на образователния мениджмънт;

• Познават структурата на училищния образователен мениджмънт;

• Познават подходи в управлението и организацията на учебния процес;

• Могат:

• Да управляват вътрешната училищна среда;

• Да управляват процеса на училищното обучение;

• Да управляват допълнителните образователни услуги;

• Да управляват взаимоотношенията с външната на училището среда;

• Да оценяват ефективността на учебния процес.
Предварителни изисквания:
Студентите имат базови компетенции в областта на образователни политики, лидерство и управление, правно – нормативна уредба на училищната система и др.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Образователен мениджмънт – същност, обект, изследователски подходи
 2. Мениджмънт на образователната система
 3. Мениджмънт на образователните институции
 4. Мениджмънт на образователните услуги
 5. Същност и структура на училищния образователен мениджмънт
 6. Мениджмънтът на учебния процес в контекста на решения на национално равнище
 7. Мениджмънтът на учебния процес в контекста на решения на регионално равнище
 8. Мениджмънтът на учебния процес в контекста на решения на общинско равнище
 9. Мениджмънтът на учебния процес в контекста на решения на институционално равнище
 10. Учителят като мениджър на учебния процес
 11. Родителите и управлението на учебния процес
 12. Управление на училището като организация (управление на вътрешната училищна среда)
 13. Управление на процеса на училищното обучение
 14. Управление на допълнителните образователни услуги
 15. Управление на взаимоотношенията с външната на училището среда

Литература по темите:

1. Балкански, П. (2007). Педагогиката и образователният мениджмънт – общото и особеното. В: Педагогическото образование в България. Състояние и тенденции. Благоевград, УИ „Н. Рилски”)

2. Балкански, П. (2001). Училищен мениджмънт. Книга първа. Теория, С.

3. Балкански, П. (2001a) Училищен мениджмънт. Книга втора. Практика, С.

4. Георгиева, В., Св. Николаева (2001). Образователен мениджмънт. Организация и управление на образователни дейности, институции и проекти. С, Аскони-издат.

5. Гюрова, В. (2013). Образователен мениджмънт. Габрово. Екс-прес.

6. Гюрова, В.(2013а). Образователната система на България – структура, управление и тенденции на промяна.В: Първанова, Й. и др. Управление на съвременното училище. Предизвикателства и перспективи. Габрово, Екс-прес,

7. Гюрова, В. Училищният мениджмънт като вид образователен мениджмънт (2015) – Педагогически форум, бр. 3, с.15-33, Тракийски университет, Стара Загора

8. Гюрова, В., В. Делибалтова (2013). Мениджмънт на процеса на обучение., Габрово. Екс-прес

9. Гюрова, В., В. Георгиева, В. Божилова, Б. Кривирадева (2009). Въпроси на образователния мениджмънт. Габрово, Екс-прес.

10. Дракър, П. (2001). Практика на мениджмънта. Прев. от ам. англ., С., Изд. „Класика и стил” ООД.

11. Радев, П. (2008) Основи на вътрешния училищен мениджмънт. Пловдив, УИ „П. Хилендарски”

12. Тоцева, Я. (2015) Управление на комуникациите в образованието, Фабер, В.Търново

13. Цоков, Г. (2011) Управлението на училищната организация в информационното общество. Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, Пловдив

14. Buckley, J., D. Styan. (1990), Managing for Learning. London and all.

15. Everard, K.B. and G. Morris. (1996). Effective School Management. 3rd ed. London.

Уеб-сайтове

16. Министерство на образованието и науката: http:// https://www.mon.bg/bg/7

17. International Network on Education in Europe (EURYDICE): http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/index_en.php

18. International Bureau of education (IBE): http://www.ibe.unesco.org