POLM708 Проект "Политики на ЕС"

Анотация:

Целта е да задълбочи познанията за европейските политики.

Всяка година се определя конкретна тема, която е приоритизирана от Европейската комисия и Европейския парламент.

прочети още
Интеграционни процеси в Европа и постсъветското пространство (на руски език)

Преподавател(и):

гл. ас. Катя Христова-Вълчева  д-р
проф. Анна Кръстева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Да анализират критично европейските политики и тяхното (не)приложение в България и други избрани страни-членки.
Предварителни изисквания:
Познания по европейска интеграция.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Задължителна, публикациите на НБУ:

Кръстева А. и Т. Стоицова (съст) Първа година европейска България избори и образи. София: НБУ, 2008.

Krasteva, A. et A. Todorov (dir) Modernisation, democratisation, europeanisation: la Bulgarie et la Roumanie comparees. Sofia: NBU, 2006.

Препоръчителна:

Актуализира се всяка година в зависимост от избраната приоритетна европейска политика.

Средства за оценяване:

Курсов проект

Участие в семинар

Анализ