POLM704 Граждани, граници, миграции в ЕС

Анотация:

Курсът има три цели:

• да анализира новите предизвикателства на бежанските кризи и (не)способността на националните правителства и европейските институции д ги управляват;

• да анализира трудния баланс между желанието за повече суверенитет от националните правителства при управлението на границите и миграциите и комунитаризацията на европейската миграционна политика;

• да анализира новите форми на европейска гражданственост и трансграничните граждански движения и мобилизации

прочети още
Интеграционни процеси в Европа и постсъветското пространство (на руски език)

Преподавател(и):

проф. Анна Кръстева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основните аспекти на решаване на миграционни и бежански кризи – международни, политически, хуманитарни;

• Формите и инструментите на политиката на управление на границите

• Трансформациите на европейското гражданство

• Възникването на нови феномени като дигиталната диаспора и транснационализацията на гражданските мобилизации

2) могат:

• Да формулират препоръки за политики на управление на бежански кризи

• Да формулират препоръки за управление на нови форми на миграция

• Да лансират граждански трансгранични инициативи


Предварителни изисквания:

• Желателно е студентите да са завършили курса “Миграционна политика”

• Желателно е студентите редовно да посещават семинара „Миграционна политика”.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Руски

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Задължителна – книги, публикувани от издателството на НБУ

? Кръстева А. От миграция към мобилност: политики и пътища. София: НБУ, 2014.

? Кръстева, А. (съст.) Фигурите на бежанеца. София: НБУ, 2006.

Препоръчителна

? Кръстева, А. (съст.) Имиграцията в България. София, 2005.

Bigo, D. and E. Guild (eds) Controlling frontiers. Free movement into and within Europe. Aldershot: Ashgate, 2005.

Baubock, Rainer (2003) Toward a Political Theory of Migrant Transnationalism. International Migration Review, 37

Baubock, Rainer (2007a) Why European Citizenship? Normative Approaches to Supranational Union. In: Theoretical Inquiries in Law, 8/2

Baubock, Rainer (2009) The Rights and Duties of External Citizenship. In: Citizenship Studies 13 (5)

Baubock, Rainer (ed.)(2006) Migration & Citizenship. Legal Status, Rights and Political Participation. IMISCOE reports. Amsterdam: Amsterdam University Press

Baubock, Rainer and Thomas Faist (eds.)(2010) Diaspora and Transnationalism: Concepts, Theories and Methods. IMISCOE research. Amsterdam: Amsterdam University Press

Baubock, Rainer, Bernhard Perchinig, Wiebke Sievers (eds.)( 2007) Citizenship Policies in the New Europe. IMISCOE reports. Amsterdam: Amsterdam University Press

Boswell C. European migration policies in flux: changing patterns of inclusion and exclusion. Oxford: Blackwell, 2003.

Falk, Richard. The making of global citizenship.- van Steenbergen, Bart. The conditions of citizenship. London: Sage, 1994, 127 – 141.

Geddes Andrew. The politics of migration and immigration in Europe. London: Sage, 2005.

Guiraudon V. and C. Joppke (eds.) Controlling a new migration world. London, New York: Routledge, 2001.

Sites

? http://iom.bg/, http://iom.int

? http://www.aba.government.bg/

? http://www.unhcr-budapest.org/bulgaria/

? http://aref.government.bg/

? http://www.bghelsinki.org/

? http://www.mvr.bg/

? http://www.mlsp.government.bg/bg/index.asp

? http://www.migrationinformation.org/glossary/

? http://www.cermes.info/

? http://annakrasteva.wordpress.com

Средства за оценяване:

Тест - 34%

Курсов проект - 33%

Участие в семинар - 33%