ARCM145 История на архитектурата на Стария свят

Анотация:

Главна задача е да се установи връзката на архитектурата с общия еволюционен процес, да се разберат механизмите, по силата на които архитектурата отразява и материализира конкретните потребности на дадено общество за осигуряване на материалната база на неговото съществуване от една страна и сама от друга да функционира като средство за управление на обществените процеси, моделирайки по определен начин средата за обитаване и по този начин влияейки на общественото съзнание.

Цел на курса е да се преодолее елементаризиращият поглед върху архитектурата като към чисто утилитарен вид човешка дейност, имащ за своя единствена цел осигуряването на подходяща материална жизнена среда, като се постави акцент върху художествената, съзидателна същност на архитектурата, представляваща най-сложното и тотално въздействащо върху съзнанието на човека изкуство.

Запознаването с логиката на развитие на архитектурното творчество в културния ареал на Стария свят следва да спомогне за изграждането на верни оценъчни критерии и възможност да се оцени и разбере индивидуалният принос на отделните култури в общия еволюционен процес.

Анализирането на отделните архитектурни паметници ще спомогне за правилното им определяне в качеството на традиционни, иновативни или упадъчни реализации в рамките на съответната култура. Усвояването на подобни оценъчни критерии е базата, върху която може да се формира добър художествен вкус и възможност за обективна оценка и правилна ориентация в средата на изключително сложните концептуални, технологични, идеологически и художествени процеси, присъщи на архитектурното творчество.

Важна цел на курса е усвояването на архитектурната професионална терминология.

Крайната цел на курса е изграждането на професионален мироглед, основан на осъзнатото разбиране за изключителната роля, която играе архитектурното творчество в непрекъснатия еволюционен възход на човечеството.

прочети още
Архитектура

Преподавател(и):

доц. Зарко Узунов  
 Димитър Гочев  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти ще придобият:

1. ЗНАНИЯ относно:

• логиката, закономерностите и движещите сили, лежащи в основата на постъпателното развитие на архитектурното творчество;

• приноса на отделните народи и култури от древността до края на европейското средновековие в общия процес на развитие и усъвършенстване на архитектурата в качеството й на естетически, идеологически и технологичен обществен феномен.

• основния терминологичен арсенал на архитектурнния професионален език.

2. УМЕНИЯ:

• да се ориентират в историческите стилове и епохи;

• да работят с исторически архитектурен материал, опирайки се на придобити общи познания за художествените, технологични, стилистични и пр. особености на историческите епохи и стилове.


Предварителни изисквания:
Няма предварителни изисквания към студентите.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Начало на архитектурата Възникване на архитектурното творчество. Архитектура на Двуречието.
 2. Архитектура на древен Египет. Архитектура на заупокойните гробнични комплекси от ІІІ и ІV династии.
 3. Архитектура на древен Египет. Скални гробници, слънчеви храмове, заупокойни храмове на Ментухотеп I и на царица Хатшепсут.
 4. Архитектура на древен Египет. Канон и архитектура на египетския храм. Храмове на Хонсу и на Амон в Карнак и Луксор.
 5. Архитектура на древен Египет. Архитектура на скалния храм. Абу Симбел. Архитектура на периода Тел ел Амарна.
 6. Архитектура на древна Гърция Архитектурен ордер. Предпоставки за възникване, пространствена среда; вариантност и развитие, същност и значение.
 7. Архитектура на древна Гърция Градоустройство през Класическия и Елинистическия периоди. Теория и практика
 8. Архитектура на древна Гърция Архитектурен ордер. Предпоставки за възникване, пространствена среда; вариантност и развитие, същност и значение.
 9. Архитектура на древна Гърция Култова архитектура на Архаическия и Класическия периоди. Архитектурни проблеми на храма.
 10. Архитектура на древна Гърция Гръцки акрополи. Тиринт, Атина, Пергам.
 11. Архитектура на древна Гърция Архитектура на общогръцките светилища.
 12. Архитектура на античния гръцки театър. Паметници – Епидавър, Атина, Приена, Пергам.
 13. Римско градоустройство. Градове и форуми
 14. Гражданска архитектура в Рим. Римска ордерна аркада. Акведукти, театри и амфитеатри. Паметници – Табуларий, театър на Марцел, Колизеум.
 15. Архитектура на античното жилище през Архаичния, Класическия, Елинистическия и Римския периоди. Паметници от Олинт, Делос, Помпей, Остия Антика и Рим.