MUSM421 Магистърски семинар I част

Анотация:

Курс MUSM421 Магистърски семинар I част е предназначен за студенти изучаващи Магистърска програма "Музикознание" и има за цел да подготви студентите за едно дълбоко разбиране на проблемни, общи или конкретни теми от развитието на съвременната музикална наука, музикалната история и теория,както и към едно заълбочено познание на съвременното музикално творчество.

Студентите се запознават с най-нови подходи в научното познание, методи на практико-приложни изследвания, както и различни теории от българското и чуждестранното музиказнание. В рамките на семинарните занятия на курса ще бъдат изяснени и коментирани основни проблеми на развитието на музиката в контекста на днешната епоха, ще бъдат разгледани и изследвани основни културни дебати върху развитието на съвременната музика. Един от основните фокуси на семинарите ще бъде проблема за стила и за стиловите взаимодействия в съвременното музикално изкуство.

Курсът цели да провокира интереса и да насочи студентите и към активно разбиране на съвременната музика и изкуство и изисква активност от страна на студентите за динамично участие в организираните редовни семинари на департамент „Музика” – „Музикални субхоризонти”, както и посещение на постоянни семинари на гостуващите в Нов български университет водещи имена в музикалното изкуство.

прочети още
Музикознание

Преподавател(и):

проф. Георги Арнаудов  д-р
проф. Елисавета Вълчинова-Чендова  д.н.
проф. Явор Конов  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• особености в историческото развитие на съвременното музикално изпълнителско изкуство в контекста на общокултурното развитие;

• основни стилови и жанрови направления, автори, основни творби на съвременната музика;

• да слушат активно и с професионално-аналитично отношение съвременна музика.

2) могат:

• да формулират основни характеристики на музикалното изкуство;

• да правят анализ на музикални творби, осъществен при слушане на музика и разглеждане на нотни текстове;

• да формулират основните стилови и жанрови направления в съвременната музикална култура;

• да познават композитори и интерпретатори, основни заглавия в музикалната литература;


Предварителни изисквания:
• Да имат бакалавърска степен.

• Да имат основни музикалнотеоретични и музикалноизпълнителски познания и умения.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Семинари на гостуващи в НБУ преподаватели върху теми разглеждащи основни стилови и жанрови направления в съвременната музикална култура.
  2. Семинари разглеждащи творчески стратегии на съвременни композитори с практически анализ на музикални творби и разглеждане на нотни текстове.
  3. Семинари на преподаватели от НБУ върху теми от развитието на съвременното музикално-изпълнителското изкуство в контекста на общокултурното развитие.

Литература по темите:

• Арнаудов, Георги. Бележки към разбирането на понятието стил в музиката от края на ХХ и началото на ХХI век. Българско музикознание (3-4 - 2013). сс. 182-200. ISSN 0204-823X

• Арнаудов, Георги. Множествена естетика в музиката на постмодерността. Минимализъм и процесна музика. Българско музикознание (1 - 2012). сс. 52-70. ISSN 0204-823X

• Божикова, Милена. Музикалният ХХ век като „Късен стил”, София: Институт по изкуствознание БАН, 2010, 272 с.

• Вълчинова-Чендова, Елисавета. Новата българска музика през последните десетилетия: модели и интерпретации. С.: Институт за изкуствознание – БАН, 2004, 327 с.

• Фуко, Мишел. Генеалогия на модерността. С.: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 1992, 271 с.

• Холопов, Ю. Н.. Гармония. теоретический курс. Санкт- Петербург Москва Краснодар 2003.

• Хофстатър, Дъглас. Гьодел, Ешер, Бах: Една гирлянда към безкрайността, С. Изток-Запад, 2011, 1104 стр.

• Aldwell, Edward, Schachter, Carl, Cadwallader, Allen. Harmony and Voice Leading. Schirmer, 2010, 736 p.

• Cage, John. Silence. Lectures and writings by John Cage. Middletown: Wesleyan University Press, 1973, 276 p.

• Cage, John. John Cage. Writer. Previously uncollected pieces. New York: Limelight Editions, 1993, 281 p.

• Fux, Johann Joseph; Mann, Alfred; Edmunds, John The Study of Counterpoint from Johann Joseph Fux’s Gradus ad parnassum. New York: W.W. Norton & Co. 1965, 160 p.

• Jeppesen, Knud Counterpoint: the polyphonic vocal style of the sixteenth century. trans. by Glen Haydon, with a new foreword by Alfred Mann. New York. 1992, 320 p.

• Lang, Berel. The Concept of Style, NY, Cornell University Press; Rev Exp Su edition, 1987, 320 p.

• Vicentino, Nicola. Ancient Music Adapted to Modern Practice. Edited by Claude V. Palisca; Translated by Maria Rika Maniates. Yale University Press, Nov 27, 1996 - 560 p.

• Messiaen, Olivier „The Technique of My Musical Language”, Paris: Alphonse Leduc, 1944.

• Read, Gardner „Music Notation”, New York: Allyn and Bacon, Inc., 1979.

• Schoenberg. Arnold. Theory of Harmony. University of California Press 2010, 472 p.

• Schroeder, Carl. Harmony and Theory: A Comprehensive Source for All Musicians. Musicians Institute Press, 1998, 160 p.

• Zarlino, Gioseffo “Istituzioni armoniche”, tr. Oliver Strunk, in Source Readings in Music History. New York, W.W

Средства за оценяване:

Текущо оценяване:

Семинар

Анализ

Финално оценяване:

Презентация

Събеседване