MUSM578 Музикално изпълнителство (история, теория, практика)

Анотация:

Курсът има за цел да въведе студентите по музикознание в света на интерпретацията - като теория и история. В рамките на 30 часа той дава някои основни тенденции и насоки, които да дадат стабилна основа при техните научни по-нататъшни търсения.

Развитието на българската музика като творчество и изпълнителство е свързана с европейските музикални традиции и влиянието им у нас. В последното столетие влияние има и световното музикално наследство. Курсът има задача да стимулира свободния избор на младото поколение по отношение намиране на нови модели на интерпретация и изпълнителство. Основна работа на студентите в курса е тяхната научна реализация. Курсът подготвя студентите за работа в реална среда - след приключване на курса на обучение в магистърската програма в НБУ.

прочети още
Музикознание

Преподавател(и):

проф. Милена Шушулова-Павлова  д-р
проф. Явор Конов  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Завършилите курса студенти ще

• имат богати теоретични и исторически познания в областта на изпълнителското майсторство.

• знаят за най-нови световни тенденции в развитието и практиките на концертни и други публични прояви в областта на музиката.

• имат свободен избор да експериментира в различни организационни и изпълнителски модели.

• могат да работят в научен екип

• могат да се включват в последващи научни проекти към департамента или програмата и извън тези екипи.

• могат да реализират, съвместно с колегите си от програмите по музика на НБУ майсторски класове, уъркшопи, групови или самостоятелни изяви, концерти, студийни звукозаписи и др. и да описват научно с факти и аргументи случващото се.

• могат активно да представят резултатите от своята научна дейност.


Предварителни изисквания:
Сериозна подготовка по история на музиката и музикално-теоретични дисциплини.

Опит в областта на музикалното изпълнителство и интерпретация на добро техническо ниво.

Голям слухов опит из областта на музикалната литература.

Широка обща и музикална култура.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Култура, изкуство, музика.
 2. Философия на музиката и наличието на естетически норми.
 3. Какво е стил и жанр в музиката. Някои основни понятия.
 4. Поглед върху историята на музиката с някои социологически аргументи.
 5. Семинар.
 6. Художествени тенденции и творчески интерпретации в музиката на ХVІІ-ХVІІІ век.
 7. Художествени тенденции и творчески интерпретации в музиката на ХІХ век.
 8. Художествени тенденции и творчески интерпретации в музиката на ХХ век.
 9. Художествени тенденции и творчески интерпретации в музиката на ХХІ век.
 10. Семинар.
 11. История на интерпретацията в музикалното изпълнителство.
 12. Теория на интерпретацията в музикалното изпълнителство.
 13. Психология на интерпретаторската работа в музикалното изпълнителство.
 14. Стилови белези в интерпретаторското наследство.
 15. Заключителен семинар.

Литература по темите:

Адорно, Теодор. Естетическа теория. Изд. „Агата-А“, София. 2002. (Първо издание: Ohne Leitbild. Parva Aesthetica. OA 1967. Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag 1970, ISBN: 978-3518102015)

Адорно, Теодор. Философия на новата музика. Изд. „Наука и изкуство“, София. 1990. (Първо издание: Philosophie der neuen Musik. OA 1949. Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag 1997, ISBN: 978-3518278390)

Арнаудов, Георги. Стилови взаимодействия в творческата дейност на композитора от постмодерната епоха. Автореферат на дисертация. НБУ, София. 2012.

Белтрандо-Патие, Мари-Клер. История на музиката. Част 1. Изд. „Музика“, София. 1997. (превод от френски език на Larousse-Bordas, Paris)

Белтрандо-Патие, Мари-Клер. История на музиката. Част 2. Изд. „Музика“, София. 1999. (превод от френски език на Larousse-Bordas, Paris)

Бишоф, Райнер. За европейския дух. Изд. „Д-р Иван Богоров“, София. 2010.

Вебер, Макс. Рационални и социологически основания на музиката. ИК „Критика и хуманизъм“, София. 2000.

Далхаус, Карл. Музикална естетика. Изд. „Пигмалион“, Пловдив. 2004.

Димов, Венцислав. „Медийната музика в предметното поле на етномузикологията“. Статия в сп. „Българско музикознание“, бр. 2-3/2010, стр.23-40.

Капустин, Юрий. Музикант-исполнитель и публика. Социологичные проблемы и современной концертной жизни. Москва. 1985.

Кръстева, Нева. Музикално-естетически изследвания. Том I, II и III. ЕТ „Лидинг текнолоджи“, София. 2002.

Ломакс, Алън. Структура на музикалното изпълнение и социалната структура. – В: Социологически модели на изкуството. Антология. Част 1. (Съст. Иван Стефанов, А. Янева). Изд. „Аскони-издат“, София. 2001.

Лосев, Алексей. Музиката като предмет на логиката. ИК „Иван Вазов“, София. 1996.

Павлов, Евгени. Структура и типология на концертната публика. В: сп. „Музикални хоризонти“, 1980, бр. 7-8.

Петев, Тодор. Теории за комуникацията. ФЖМК, София. 2001.

Стоянов, Росен. За културата в контекста на цивилизацията на образите. В: Годишник на Масови комуникации 2009. (http://ebox.nbu.bg/mas_com10/view_lesson.php?id=77)

Фотев, Георги. Дисциплинарна структура на социологията. Изд. „Изток-запад“, София. 2006.

Хабермас, Юрген. Структурни изменения на публичността. УИ „Св. Климент Охридски“, София. 1995. (Strukturwandel der Offentlichkeit. Untersuchungen zu einer Kategorie der burgerlichen Gesellschaft (Habilitationsschrift). Luchterhand, Neuwied 1962. (Neuauflage: Suhrkamp, Frankfurt am Main 1990, ISBN 3-518-28491-6).

Харалампиева, Ирина. Музикалната публика. Изд. „Хайни“, София, 2014.

Христов, Димитър. Фундаментални предпоставки за композиторското въображение. Към ситуацията в началото на ХХІ век. Изд. „Музикално общество „Васил Стефанов“, София, 2009.

Цинандова-Харалампиева Веса. Естетика на музиката. София. 2000.

Шушулова-Павлова, Милена Георгиева. Музика и публики. Връзката на музикалното послание с реалността. Доклад във Втори национален научен форум с международно участие BERTF 2014 „Изкуството и културата днес: Духът на времето и проблеми на интерпретацията“, Република Сърбия, Университет в Ниш, Факултет по изкуства. Ниш, 10-11 октомври 2014. UNIVERZITET U NISU, FAKULTET UMETNOSTI „UMETNOST I KULTURA DANAS: DUH VREMENA I PROBLEMI INTERPRETACIJE“

Шушулова-Павлова, Милена Георгиева. Музика и публики. Нови концепции за отвореност. Издателство на НБУ, 2015.

Средства за оценяване:

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 40 %

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 20 %

НАУЧНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ 40 %