MUSM577 Музикална терминология

Анотация:

• Курсът по Музикална терминология в НБУ представя историята и еволюцията на термините, ползвани в музикалните практики и науките за музика.

• Запознава с основната терминология, както и със специализираната.

• Обучението по Музикална терминология има за цел:

1. Да осветли въпросите за това, що са познание, наука; идея, понятие, термин; що е термин;

2. Да изясни основите на музикалната терминология в западноевропейската и повлияната от нея музика (старогръцки, латински, италиански, френски, немски, английски, руски, други езици).

3. Да презентира съвременната терминология в музиката – под влияние на новите технологии и доминацията на английския език.

4. Да осветли взаимовръзки между различни науки и изкуства (теории, истории и практики), изказвани и терминологично.

5. Да покаже начини на класифициране на познание и терминология, както и на цялостни систематизации.

6. Да представи и българския опит и принос в областта на въвеждането, ползването, модифицирането на термини в музиката, изготвянето и издаването на авторски трудове (словници, речници), преводи на чужди такива.

7. Да осветли преминаването на музикалната терминология и в информационна система, в условията на дигитализация и интернет.

прочети още
Музикознание

Преподавател(и):

проф. Георги Арнаудов  д-р
проф. Елисавета Вълчинова-Чендова  д.н.
проф. Явор Конов  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• научното и лексикално същество на терминологията в музиката, етапите на нейното възникване и разпространение – исторически и лингвално, взаимовръзки между музика и различни други практически и научни дейности и познания на човека;

2) могат:

• да прилагат тези теоретични познания в работата си със съответни музикални творби, практики, исторически описания, анализи и пр.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• нотация,

• солфеж,

• елементарна теория на музиката,

• хармония,

• полифония,

• история на музиката.

Техническо осигуряване:

• на книжно тяло или на компютърен или друг екран – текстове, ноти, изображения

• аудио и видеозаписи – музика, слово, учебни и други филми.

• мултимедийно обучение чрез файлове от хардуерен носител или от интернет.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Познание, наука и ненаука.
 2. Идея, представа, понятие, обговарянето им. Що е музика? Опити за дефиниция. Музиката като практика (композиране, изпълняване, занаят, изкуство), история, теория.
 3. Що е термин? Етимология. Видове смисли на думата в българския език. Термин и дефиниция.
 4. Видове човешки дейности и свързаните с тях термини. Термин и терминология. Релации „етимология – професионален жаргон – терминология”. Език и терминологии. Терминологията като особен дял от лексиката на езика и като научна дисциплина. Международни употреби или преводи на термините на различни езици. Символни формализации на термини.
 5. Езикови основи на термини: старогръцки, латински, респ. романски езици, немски, руски, английски, други. Привнасяне на термини от чужда езикова култура. Приспособяване на дума от „собствената” (обичайната, приетата) за съответния език лексика, чрез една или друга форма и степен на промяна на смисъла.
 6. Подходи за класификации на термини и систематизации на терминологии. Сходства и разлики между „едни и същи” термини в различни области на науката, теоретична и приложна.
 7. Терминологичен „словник” (glossary). Терминологичен речник (dictionary).
 8. Първият речник на музикални термини (гръцки, латински, италиански и френски), написан на говорим език (не на латински, а на френски): Речникът на Себастиан дьо Бросар (1655-1730) – на границата на вековете и епохите.
 9. Българският принос: Иван Камбуров: Илюстрован музикален речник. Общодостъпна енциклопедия за тоновото изкуство А-Я. София, Хемус, 1933, 816 стр.
 10. Светослав Четриков: Музикален терминологичен речник, София, Науки и изкуство, 1969, 462 стр.; второ издание София, Музика, 1979, 448 стр.
 11. Явор Конов и работата му върху Бросар и Речника му (Конов, Явор: "Себастиан дьо Бросар и неговият речник по музика", София, 2003; Конов, Явор: "Лексикографско, историографско & библиографско наследство на Себастиан дьо Бросар (1655-1730) – духовник, музикант и ерудит", София, Музикално общество "Васил Стефанов", 2008, 464 с.).
 12. Преводът на български на Речника по музика (2, 1705) на Себастиан дьо Бросар (Бросар, Себастиан дьо - "Речник по музика (II, 1705). Явор Конов – превод и коментари", София, Ниба Консулт, 2010, 656 с.).
 13. Съвременната музикална терминология като информационна система.
 14. Тема по предложение на студентите.

Литература по темите:

Основни източници (в областта на музиката):

А. На кирилица

• Арнаудов, Георги: Музикалният минимализъм. Произход и начини на употреба, Годишник на Нов български университет 2010, 228-238

• Бейшлаг, А.: Орнаментика в музыке, Москва, Музыка, 1978

• Белтрандо-Патие, М.-Кл.: История на музиката (в 2 тома), Музика, София, 1997 (І), 1999 (ІІ)

• Браудо, И.: „Артикулацията (за произношението на мелодията)”, Музикални хоризонти, София, 1982, брой 11-12

• Брашованов, С.: История на музиката, София, Издателство „Българска книга”, 1946

• Бросар, С. дьо: Речник по музика (1705) – превод и коментари Явор Конов, Ниба Консулт, София, 2010

• Дьо Сен Ламбер: Принципите на клавесина (Париж, 1702), Нов трактат за акомпанимента на клавесин, на орган и на други инструменти (Париж, 1707), анотирани преводи Я. Конов, Конов, Я.: Първият трактат по клавесин – "Принципите на клавесина", Дьо Сен Ламбер, Париж, 1702 – дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор (София, 1997), София, Музикално общество "Васил Стефанов", 1998

• Илюстрована енциклопедия на музикалните инструменти от всички епохи и региони на света, текст Б. Абрашев и Вл. Гаджев, илюстрации Ант. Радевски, София, Кибеа, 2000

• Кавалджиев, Любомир: Мястото на музиката в съвременния информационен модел на културата. – Бълг. музикознание, 1995, № 3, 52-75.

• Кавалджиев, Любомир: Обща теория на музикалната култура в епохата на НТР (в Бълария през 80-те и 90-те години [на ХХ век]). – Бълг. музикознание, 1993, № 3, 22-31.

• Кавалджиев, Любомир: Относно актуалната промяна на парадигмите в методологията на музикалните изследвания. – Бълг. музикознание, 2006, № 1, 31-51.

• Кавалджиев, Любомир: Относно термините „електронна музика“ и „саунд“ при сближаването на културите. – Бълг. музикознание, 1999, № 2, 44-53.

• Кавалджиев, Любомир: Съвременна музика и компютърна техника. – Бълг. музикознание, 1997, № 4, 20-36.

• Кавалджиев, Любомир: Съвременната музикална терминология като информационна система. – Бълг. музикознание, 1996, № 3, 3-22.

• Кавалджиев, Любомир: Теория на музикалната култура — структура и функции. – Бълг. музикознание, 1983, № 3, 3-19.

• Камбуров, Иван: Илюстрован музикален речник. Общодостъпна енциклопедия за тоновото изкуство А-Я. София, Хемус, 1933, 816 стр.

• Касабов, Иван: Термин. В: Университетски речник, НБУ, https://nbu-rechnik.nbu.bg/bg/obsht-spisyk-na-ponqtiq/termin

• Конов, Я.: „За многогласа, както и за същността, практиката и теорията на basso continuo – някои данни и съпоставки”, Моцарт, В.: Практически елементи на генералбаса, анотиран превод Я. Конов, София, Музикално общество „Васил Стефанов”, 1999

• Конов, Я.: „За Моцартовите практически елементи на генералбаса”, Моцарт, В.: Практически елементи на генералбаса, анотиран превод Я. Конов, София, Музикално общество "Васил Стефанов", 1999

• Конов, Я.: За Джозефо Царлино и Изкуството на контрапункта, София, Музикално общество „Васил Стефанов”, 2003

• Конов, Я.: За полифоничността (книга за студентите по музикална педагогика), София, Ацер, 1995, 2 доп. 2001, 3 доп. 2003, доп. 2010

• Конов, Я., съставител и автор: Култура и музикално изкуство (лекционен курс), 1997-2019 (разпространява се компютърно)

• Конов, Я.: Лексикографско, историографско & библиографско наследство на Себастиан дьо Бросар (1655–1730) – духовник, музикант & ерудит, Музикално общество Васил Стефанов, София, 2008

• Конов, Я.: Себастиан дьо Бросар и неговият речник по музика, София, Музикално общество “Васил Стефанов”, 2003

• Конов, Я.: Учебната дисциплина полифония (контрапункт) в България и в Русия, дипломна работа, София, Държавна музикална академия "Панчо Владигеров", 1991

• Лазаров, Ст.: История на нотното писмо, София, Наука и изкуство, 1965

• Лазаров, Ст.: Литература за музика. Текстове в оригинал с превод и кратки пояснения, SPS Принт, София, 2003

• Манолов, З., Дим. Христов: Полифония, София, Музика, 1964, 2/1977, 3/1992

• Михелс, У.: Атлас Музика (в 2 тома), превод П. Куюмджиева, Пловдив, Летера, 2000

• Моцарт, В.: Практически елементи на генералбаса, анотиран превод Я. Конов, София, Музикално общество "Васил Стефанов", 1999

• Музикален терминологичен речник, съст. Св. Четриков, Наука и изкуство, София, 1969, 2 1979

• Рамо, Ж.-Ф.: „Трактат за хармонията”, кн. I и II, Музикални хоризонти, София, бр. 17-18, 1983, кн. III и IV, Музикални хоризонти, София, бр. 19-20, 1983

• Стоянов, Пенчо: Взаимодействие между музикалните форми, София, 1975, 342 стр.

• Стоянов, Пенчо: Въведение в теорията на музиката, УИ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2002, 192 стр.

• Стоянов, Пенчо: Контрастно-съставни форми, София, 1974, 160 стр.

• Стоянов, Пенчо: Музикален анализ (учебник за средните музикални училища), София, Наука и изкуство, 1973

• Стоянов, Пенчо: Музикален анализ, София, Музика, 1988, 230 стр.

• Стоянов, Пенчо: Музикален анализ, учебник за студенти от НМА, част I, 1993

• Стоянов, Пенчо: Музикален анализ, учебник за студенти от НМА, част II, 1995

• Стоянов, Пенчо: Учебник по музикален анализ за студенти, София, 1966

• Хаджиев, П.: Елементарна теория на музиката, София, Музика, 1990

• Христов, Дим.: Композиционни проблеми във фугите на “Добре темперираното пиано” на Й. С. Бах, София, 1968, 2 1975

• Христов, Дим.: Към теоретичните основи на мелодиката, т. I. Опит за очертаване на аналитичен подход към отделната мелодия, Наука и изкуство, София, 1973

• Христов, Дим.: Към теоретичните основи на мелодиката, т. II. Опит за класификация на мелодическите прояви, Наука и изкуство, София, 1982

• Христов, Дим.: Към теоретичните основи на мелодиката, т. IIІ. Опит за обяснение на мелодичния феномен, Наука и изкуство, София, 1988

• Христов, Дим.: Музикознанието в общата система на науката, сп. Българско музикознание, 1992, бр. 2, стр. 3-32.

• Христов, Дим.: Хипотеза за полифоничния строеж, София, Наука и изкуство, 1970

• Христов, Димитър: Фундаментални предпоставки в композиторското въображение. Към ситуацията в началото на XXI век, София, 2009

• Царлино, Дж.: Изкуството на контрапункта, анотиран превод Я. Конов, София, Музикално общество „Васил Стефанов”, 2004

Б. На латиница

• A Dictionary of Musicians from the Earliest Times, edited by J. Sainsbury, vol. I and II, 1825, R/New York, Da Capo Press, 1966

• Abraham, G.: The concise Oxford history of music, Oxford, Oxford University Press, 1979, R/1988

• Allen, W.: Philosophies of Music History. A Study of General Histories of Music 1600-1960, New York, Dover Publications, Inc., 1962

• Apel, W.: Harvard Dictionary of Music, Cambridge, Mass., The Belknap Press of Harvard University Press, 1970

• Apel, W.: The Notation of Polyphonic Music 900-1600, Fourth edition, Cambridge, Massachusetts, 1949

• Baumgartner, A.: „Barock-Musik”, Der Grosse Musik Fuhrer, Salzburg, Kiesel Verlag, 1981

• Beltrando-Patier, M.-C.: Histoire de la musique, Bordas, Paris, 1995

• Benardeau, Th. et M. Pineau, avec la participation de R. Bezombes et de D. Viaud: Histoire de la Musique, la Musique dans l’Histoire, Renens, Hatier, 1987

• Benward, Bruce, Barbara Garvey Jackson, and Bruce R. Jackson: Practical Beginning Theory: A Fundamentals Worktext, 8th edition, Boston: McGraw-Hill, 2000

• Boucourechliev, A.: Le langage musical, Paris, Fayard, 1993

• Bouissou, S.: Vocabulaire de la musique baroque, Paris, Minerve, 1996

• Bourmayan, L. & J. Frisch: Methode pour apprende la pratique de la Basse Continue au Clavecin a l’usage des amateurs, caligraphie E. Ferree, калиграфско издание, издателство „Editions du Cornet”, без място и година

• Brenet, M.: Dictionnaire pratique et historique de la Musique, Paris, 1926

• Brenet, M.: Sebastien de Brossard – pretre, compositeur, ecrivain et bibliophile (165…-1730). D’apres ses papiers inedits, Paris, Nogent-le-Rotrou, 1896, R/Geneve, Minkoff, 1998

• Britannica Book of Music, Britannica Books, Encyclopаеdia Britannica, Inc., New York, 1980

• Brockhaus Riemann Musik Lexikon in 2 Banden, Wiesbaden – F A Brockhaus, Mainz – Schott’s Sohne, 1978-1979

• Brockhaus, H.: Europaische Musik Geschichte, 3 Bde, Berlin, Verlag Neue Musik, 1983-1986

• Brossard, S. de: Dictionaire (sic, Я. К.) de musique, contenant une explication des Termes Grecs, Latins, Italiens, & Francois, les plus usitez dans la Musique, seconde edition, 1705, R/Hilversum, Frits Knuf, 1965

• Brown, James Murray: A Handbook of Musical Knowledge, 2 vols. London: Trinity College of Music, 1967

• Bucken, E.: Die Musik des Rococos und der Klassik, Handbuch der Musikwissenschaft, Akademische Verlagsgeselschaft Athenaion MBH, 1928

• Buelow, George J. A History of Baroque Music. Indiana University Press, 2004

• Chase, Wayne: How Music REALLY Works!, second edition. Vancouver, Canada: Roedy Black Publishing, 2006

• Christensen, J.: Der Grundlagen des Generalbassspiels im 18. Jahrhundert. Ein Lehrbuch nach zeitgenoessischen Quellen, Kassel – Basel – London – New York – Prag, Barenreiter, 1992

• Claude Palisca: Baroque Music (3rd Edition), Paperback: 368 pages, Publisher: Prentice Hall; 3 edition, 1990

• Cohen, H.: „La musique comme science physique et mathematique au XVIIIe siecles”, Musique et Humanisme a la Renaissance, Universite de Paris-Sorbonne, Centre V. L. Saulnier, 1993

• Collins Classical Music Encyclopedia, general editor St. Sadie, London, Harper Collisn Publishers, 2000

• Combarieu, J.: Histoire de la Musique. Des origines a nos jours, 4 vol., Paris, Librairie Armand Colin, 1953-1960

• Combarieu, J.: La musique. Ses Lois, son Evolution, Paris, Flammarion, 1911

• Combarieu, J: Histoire de la Musique. Des origines a nos jours, 4 vol., Paris, Librairie Armand Colin, 1953-1960

• Couperin, Fr.: L'art de toucher le Clavecin, Wiesbaden, Breitkopf & Hartel, 1933

• Das Grosse Lexikon der Musik, Bde 1-10, Freiburg-Basel-Wien, Herder, 1978-1982

• David Cope: Techniques of the Contemporary Composer, 1997

• De Cande, R.: Histoire universelle de la musique, 2 vol., Paris, Editions de Seuil, 1978

• De la Voye, M.: Treatise on music (Traite de la Musique, Paris, 1656), translated and edited by A. Gruber, Brooklyn, New York, Institute of Medi?val Music, 1972

• Dictionnaire de la musique en France aux XVIIe et XVIIIe siecles, sous la direction de M. Benoit, Paris, Artheme Fayard, 1992

• Dictionnaire de la musique, Paris, Librairie Larousse, 1987

• Dictionnaire encyclopedique de la musique, sous la direction de D. Arnold, 2 vol., Paris, R. Laffont, 1991 (превод от издание на Oxford University Press, 1983)

• Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine Enzyklopadie der Musik, 15 Bde, Kassel – Basel – New York, Barenreiter-Verlag, 1949-73, R/1989 17 Bde, Munchen, Deutscher Taschenbuch Verlag

• Dizionario Ricordi della Musica e dei Musicisti, Milano, Ricordi, 1959

• Dizionario Universale dei Musicisti, Milano, Casa Editrice Sonzogno, 1929

• Dolmetsch, A.: The Interpretation of the Music of the Seventeenth and Eighteenth Centuries, Washington, University of Washington press, Washington Paperbacks, 1969

• Donington, R.: Baroque music: style and performance. A handbook, London, Faber music in association with Faber & Faber, 1992

• Duron, J. et al.: Sebastien de Brossard, musicien, Editions du Centre de Musique Baroque de Versailles, Editions Klincksieck, 1998

• Duron, J.: Loeuvre de Sebastien de Brossard (1655-1730). Catalogue thematique, Editions du Centre de Musique Baroque de Versailles, Editions Klincksieck, 1995

• Encyclopedia della musica, 4 vol., Milano, Ricordi, 1963-64

• Encyclopedie de la musique, 3 vol., Paris, Fasquelle, 1958-61

• Foucault, Michel and Pierre Boulez: Contemporary Music and the Public, 1985

• Geschichte der Musik, 4 Bde, Munchen-Mainz, Kindler-Schott, 1993

• Goldron, R.: Histoire de la musique, Lausanne, 1963-65

• Haas, R.: Die Musik des Barocks. Handbuch der Musikwissenschaft, Akademische Verlagsgeselschaft Athenaion MBH, 1934

• Harnoncourt, N.: Le discours musical. Pour une nouvelle conception de la musique, Paris, Gallimard, 1984

• Harnsberger, L. C.: Essential Dictionary of Music: The Most Practical and Useful Music Dictionary for Students and Professionals (Essential Dictionary Series), Alfred Music, 1996

• Harnsberger, L. C.: Essential Dictionary of Music: The Most Practical and Useful Music Dictionary for Students and Professionals (Essential Dictionary Series), Alfred Music, 1996

• Hewitt, Michael: Music Theory for Computer Musicians, USA: Cengage Learning, 2008

• Hill, John Walter. Antology of Baroque Music. W. W. Norton & Company, 2005

• Hill, John Walter. Baroque Music: Music in Western Europe, 1580-1750. W. W. Norton & Company, 2005

• Histoire de la musique, sous la direction de M.-C. Beltrando-Patier, Paris, Larousse, 1998

• Honegger, M.: Dictionnaire encyclopedique de la musique. Les hommes et leurs ?uvres, 2 vol., Paris, Bordas, 1986

• Hoppin, Richard H.: Anthology of Medieval Music, The Norton Introduction to Music History, W. W. Norton & Company

• Hoppin, Richard H.: Medieval Music, The Norton Introduction to Music History, W. W. Norton & Company

• Hugo Riemann Musik Lexikon, elfte Ausgabe, bearbeitet von Alfred Einstein, Berlin, Max Hesses Verlag, 1929

• Jeppesen, K.: Kontrapunkt, Leipzig, 1978

• Jeppesen, K.: The Style of Palestrina and the Dissonance, New York, Dover Publications, Inc., 1970

• Kuster, K.: Bach Handbuch, Kassel, Barenreiter-Metzler, 1999

• La collection Sebastien de Brossard (1655-1730). Catalogue, edite et presente par Y. de Brossard, Paris, Bibliotheque nationalе de France, 1994

• La musica, 2 vol., Torino, Unione Tipografico – Editrice Torinese, 1968-1971

• La Musica, Enciclopedia storica, 4 vol., Torino, Unione Tipografico – Editrice Torinese, 1966

• La Musique (une encyclopedie), Paris, Editions Retz, 1979

• Larousse de la Musique, 2 vol., Paris, Librairie Larousse, 1957

• Latham, Alison: The Oxford Companion to Music (Oxford Companions), Oxford University Press, 2002

• Latham, Alison: The Oxford Companion to Music (Oxford Companions), Oxford University Press, 2002

• Lawn, Richard J., and Jeffrey L. Hellmer: Jazz Theory and Practice. [N.p.]: Alfred Publishing Co., 1996

• Le concert des muses. Promenade musicale dans le baroque francais, textes reunis par J. Lionnet, Editions du Centre de musique baroque de Versailles, Editions Klincksieck, 1997

• Les clefs de la musique: Danses et chants traditionnels, Paris, Les editions de l’illustration, 1985

• Les clefs de la musique: Histoire de la musique, Paris, Les editions de l’illustration, 1983

• Les clefs de la musique: La musique dans la vie, Paris, Les editions de l’illustration, 1985

• Les clefs de la musique: Les compositeurs, Volume 1, Paris, Les editions de l’illustration, 1983

• Les clefs de la musique: Les compositeurs, Volume 2, Paris, Les editions de l’illustration, 1984

• Les clefs de la musique: Les instruments de l’orchestre, Paris, Les editions de l’illustration, 1983

• Loulie, E.: Elements or Principles of Music, translated and edited by A. Cohen (Musical Theorists in Translation, Vol. VI), Henryville – Ottawa – Binningen, Institute of Medi?val Music, 1965

• Mann, A.: The Study of Fugue, New Jersey, Rutgers University Press, 1958

• Massin, B. et. J.: Histoire de la musique occidentale, Paris, Fayard, 1985

• Merrit, A.: Sixteenth-century Polyphony, Cambridge, Massachusetts, 1946

• Meyer, Leonard B.: Music, the Arts, and Ideas: Patterns and Predictions in Twentieth-Century Culture, University of Chicago Press, 1997

• Meyer, Leonard B.: Style and Music: Theory, History, and Ideology, Chicago: University оf Chicago Press, 1997

• Michels, U.: dtv-Atlas zur Musik, Tafeln und Texte, Band 1, Munchen, Deutscher Taschenbuch Verlag und Barenreiter-Verlag, 1977

• Michels, U.: dtv-Atlas zur Musik. Tafeln und Texte, Band 2, Munchen, Deutscher Taschenbuch Verlag und Barenreiter-Verlag, 1985

• Miguel, Roig-Francoli: Harmony in Context, Second edition, McGraw-Hill Higher Education, 2011

• Musikgeschichte in Bilden, Bde I-VI, Leipzig, VEB Deutscher Verlag fur Musik, 1965-1971

• Otto Karolyi: Introducing Modern Music, 1995

• Proctor, C.: Harmonization at the Keyboard, London, Herbert Jenkins, 1961

• Riemann Musik Lexikon, Personenteils, herausgegeben von C. Dahlhaus, Mainz, B. Schott's Sohne, 1975

• Sadie, J.: Companion to Baroque Music, Oxford, Oxford University Press, 1990

• Schering, A.: Geschichte der Music in Beispielen, Leipzig, Breitkopf & Hartel, 1931

• Schering, A.: Geschichte der Musik in Beispielen; dreihundert fuenfzig Tonsaetze aus neun Jahrhunderten, gesammelt, mit Quellenhinweisen, Leipzig, Leipzig, Breitkopf & Ha?rtel, 1931, R VEB Breitkopf & Hartel Musikverlag, 1957

• Scholes, P.: The Oxford Companion to Music, 10th ed., Oxford, Oxford University Press, 1970

• Schulenberg, David: Music of the Baroque. Oxford University Press, USA, 2008

• Schulenberg, David: Music of the Baroque: An Antology of Scores. Oxford University Press, USA, 2008

• Seashore, Carl: Psychology of Music, New York, London, McGraw-Hill Book Company, Inc., 1938

• Seashore, Carl: Approaches to the Science of Music and Speech. Iowa City: The University, 1933

• Sebastien de Brossard a Versailles, Versailles, Editions du Centre de Musique Baroque de Versailles, 1995

• Sorce, Richard: Music Theory for the Music Professional. [N.p.]: Ardsley House, 1995

• Storia della musica, vol. I–XIV, Milano, Fratelli Fabri Editori, 1964

• The Concise Oxford Dictionnary of Music, ed. Michael Kennedy, Joyce Bourne Kennedy, Oxford, Oxford Univ. Press, 2007

• The Encyclopedia of Music. Instruments of the orchestra and the great composers, M. Wade-Matthews & W. Thompson, London, Hermes House, 2003

• The Harvard Dictionary of Music (Harvard University Press Reference Library), Belknap Press: An Imprint of Harvard University Press, 4th edition, 2003

• The New Grove Dictionary of Music and Musicians, 20 vol., ed. by St. Sadie, London, Macmillan Publishers Ltd, 1980/R1996

• The New Grove Dictionary of Musical Instruments, 3 vol., ed. by St. Sadie, London, Macmillan Publishers Ltd, 1984

• The New Oxford Companion to Music, ed. by D. Arnold, 2 vol., Oxford, Oxford University Press, 1983

• The Routledge Companion to the Contemporary Musical (Routledge Music Companions), Routledge, 2019

• Trythall, H.: Sixteenth Century Counterpoint, Madison, Brown & Benchmark, 1994

• Walther, J.: Musicalisches Lexicon oder Musicalische Bibliothec, Leipzig, 1732, Faksimile-Nachdruck, hg. Von Richard Schaal, Kassel, 1953

• Williams, P.: Figured Bass Accompagniment, Edinburgh, University Press, 1970

• Wollheim, Richard: Art and Its Objects: an Introduction to Aesthetics. New York: Harper & Row, 1968

• Yamaguchi, Masaya: The Complete Thesaurus of Musical Scales, revised edition, New York: Masaya Music Services, 2006

• Zarlino, G.: The Art of Counterpoint, translated by G. Marco and Cl. Palisca, Yale University Press, New Haven and London, 1968

• Сканирани ноти и текстове, както и линкове към съответни сайтове (съдържащи ноти, историко-теоретични текстови, анализи, вкл. мултимедийно поднесени) – качени от проф. д.н. Явор Конов в системата „Мудъл” на НБУ

Други източници (извън областта на музиката):

А. На кирилица

• Богданов, Б.: Текст, говорене и разбиране. Eсета. Жанет 45, Пловдив, 2014

• Гомбрих, Е: Изкуството и неговата история, София, Български художник, 1992

• Джансън, Х., А. Джансън: История на изкуството, 4 тома, София, Елементи, 2005-2006

• Еко, Умберто: Как се пише дипломна работа, София, ИК „Труд”, 2013

• Изер, В.: Обхватът на интерпретацията. София, 2004

• Конов, Я.: Падре Атанасиус Кирхер и неговата Мусургия универсалис (Рим, 1650): Itinerarium illustratum, НБУ, София, 2018, http://eprints.nbu.bg/3838/

• Къминг, Р.: Анотирано изкуство, София, Кибеа, 1995

• Личева, Анелия: Жанрът на речника, София, Електронно издателство LiterNet, 2003.

• Луси-Смит, Е.: Илюстрован речник на термините в изкуството, София, Петър Берон, 1996

• Мавродиева, Иванка: Академично писане, София, СемаРШ, 2005

• Мавродиева, Иванка, Йовка Тишева: Академично писане за докторанти и постдокторанти, София, УИ "Св. Климент Охридски", 2014

• Мюлер, В. и Г. Фогел: Атлас „Архитектура“ в два тома, Летера, Пловдив, 2005

• Митрани, Леон: Наука и ненаука, София, издателство Наука и изкуство, 1989, 232 стр., http://documents.tips/documents/-55cf99ba550346d0339ee15f.html

• Файнман, Ричард (определян като „The best mind since Einstein”, вж. https://bg.wikipedia.org/wiki/Ричард_Файнман) : „Какво е науката?”, Лекция, изнесена на срещата за 15-годишнината на Националната асоциация на учителите по научни предмети, 1966г. в Ню Йорк. (The Pleasure of Finding Things Out, 1999), https://nauka.offnews.bg/news/Skeptik_3/Richard-Fajnman-Kakvo-e-naukata_12652.html

• Шевалие, Ж., А. Геербрант: Речник на символите, 2 тома, София, Петриков, 1996

Б. На латиница

• Baroque Architecture, Sculpture, Painting, h.f.ullmann, 2007

• Braun/Hogenberg, Cities of the World, Fussel, Prof. Dr. Stephan, Historisches Museum Frankfurt, Hardcover, 2008

• Brockhaus Enzyklopadie in 24 Banden, Manheim, F. A. Brockhaus, 1986-1994

• BSB-Ink S-195GW M40784, Schedel, Hartmann, Pleydenwurff, Wilhelm, Liber chronicarum, Nurnberg 1493.07.12., Rar. 287

• Catholic Encyclopedia (http://www.newadvent.org/cathen/15752c.htm)

• Gothic Architecture, Sculpture, Painting, h.f.ullmann, 2007

• Grand Larousse en 5 volumes, Paris, Librairie Larousse, 1987-90

• La Grande Encyclopedie inventaire raisonne des sciences, des letters et des arts, par une societe de savants et de gens de lettres, 31 Vol., Paris, Societe anonyme de la Grande Encyclopedie (61, rue de Rennes), Edition du Journal, 1885-1902

• Piper, D.: The Illustrated History of Art, Avenel, New Jersey, Crescent Books, 1995

• Romanesque Architecture, Sculpture, Painting, Ulmann & Konemann, 2007

• The Art of the Italian Renaissance Architecture, Sculpture, Painting, Drawing, h.f.ullmann, 2007.

Средства за оценяване:

• присъствие и активност в часовете

• тест

• контролна работа

• анализ

• практическа разработка

• събеседване