MUSM576 Подходи в музикознанието I част (музикалнотеоретични и музикалноисторически)

Анотация:

Курсът има за цел да осветли студента в това що е наука, особеностите на науката в областта на изкуствата, в частност за музикологията и теоретичните и исторически подходи в нея.

прочети още
Музикознание

Преподавател(и):

проф. Елисавета Вълчинова-Чендова  д.н.
проф. Явор Конов  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Завършилите курса студенти следва да:

- знаят основните музикалнотеоретични и музикалноисторически подходи в музикознанието,

- могат да се ориентират в тях и да работят с тях в четене и писане на музикологични текстове.


Предварителни изисквания:
За това обучение студентите следва да имат съответната подготовка по теория и история на музиката, отговарящи на това преподаване на ниво магистратура.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Що е наука?
 2. Особености на научността в изкуствознанието
 3. Изследователска наука (research). Как се провежда научно изследване и къде как се пишат научни съобщения, доклади, статии, студии, дисертации
 4. Приложна наука (applied science)
 5. Музикологията като наука - изследователска или приложна
 6. Подходи в музикознанието
 7. Музикалноисторически
 8. Музикалнотеоретични
 9. Фолклористично музикознание
 10. Етномузикологични подходи
 11. Обекти на музикознанието в съвременността
 12. Интердисциплинарни музикологични подходи
 13. Научно-приложно музикознание. Подходи
 14. Работа с фактология и нейното систематизиране
 15. Биографичен подход

Литература по темите:

Белтрандо-Патие, М.-К.: История на музиката, част 1, София, Музика, 1997

Белтрандо-Патие, М.-К.: История на музиката, част 2, София, Музика, 1999

Бросар, С. дьо: Речник по музика (1705) – превод и коментари Явор Конов, Ниба Консулт, София, 2010

Енциклопедия на българската музикална култура, София, Издателство на Българската академия на науките, 1967

Илюстрована енциклопедия на музикалните инструменти от всички епохи и региони на света, текст Б. Абрашев и Вл. Гаджев, илюстрации Ант. Радевски, София, Кибеа, 2000

Конов, Явор, автор и съставител:, различни текстове: yavorkonov.alle.bg

Конов, Явор: Лексикографско, историографско & библиографско наследство на Себастиан дьо Бросар (1655–1730) – духовник, музикант & ерудит, Музикално общество Васил Стефанов, София, 2008

Конов, Явор: Себастиан дьо Бросар и неговият речник по музика, София, Музикално общество “Васил Стефанов”, 2003

Митрани, Леон: Наука и ненаука, Наука и изкуство, София, 1989

Михелс, У.: Атлас Музика (в 2 тома), превод П. Куюмджиева, Пловдив, Летера, 2000

Музикален терминологичен речник, съст. Св. Четриков, София, Наука и изкуство, 1969

Файнман, Ричард: Какво те интересува какво мислят другите хора?, превод от английски Михаил Бушев, София, Изток-Запад, 2019

Файнман, Ричард: Насладата от откривателството, превод от английски Милена Боринова, София, Изток-Запад, 2018

Файнман, Ричард: Сигурно се шегувате, г-н Файнман, превод от английски Мария Атанасова, София, Изток-Запад, 2014

Файнман, Ричард: Смисълът на всичко това, превод от английски Христо Кьосев, София, Изток-Запад, 2017

Хаджиев, П.: Елементарна теория на музиката, София, Музика, 1990

An Introduction to music studies, ed. by J. P. E. Harper-Scott and Jim Samson, Cambridge University Press 2009

Beard, David, Kenneth Gloag, Musicology – the key concepts, Routledge, London and New York, 2005

Classical music, General Editor John Burrows, DK Eyewitness Companions, Dorling Kindersley Limited, 80 Strand, London WC2R ORL Penguin Group, 2005

Garaz, Oleg: The Science Of Musicology: Definition, Identity, Typologies And Evolutions, 2017 https://www.academia.edu/45168669/The_Science_Of_Musicology_Definition_Identity_Typologies_And_Evolutions

Musicology https://en.wikipedia.org/wiki/Musicology

Musicology https://www.britannica.com/art/musicology

The Oxford Dictionary of Music (http://www.oxfordmusiconline.com/public/)

Средства за оценяване:

Принципно, оценяването се осреднява, но събеседването може да се окаже решаващо.