MUSM572 Музикологията като научна и приложна дисциплина

Анотация:

Курсът въвежда в научната дисциплина "музикология", като проследява мисълта за музиката в контекста на музикалноисторическите процеси в разнообразните му прояви. Разглеждат се основни етапи от развитието на самата научна дисциплина, включително съвременността, и обособяването на различни музикологични полета на изследване и съответните изследователски подходи, както и обособяването и функционирането на приложното музикознание в съвременността.

прочети още
Музикознание

Преподавател(и):

проф. Елисавета Вълчинова-Чендова  д.н.
проф. Явор Конов  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Завършилите курса следва да знаят какво е наука и как се прави, да познават особеностите на науката в изкуствознанието, и в частност тези на музикологията, да различават научната и приложна музикология, като познават систематизации на музикознанието и ключови концепции в него.
Предварителни изисквания:
Да са завършили бакалавърска степен.

Да имат основни познания в областта на музикалната история и музикалната теория.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Наука и ненаука
 2. Изследователската наука (research science)
 3. Приложна наука (applied science)
 4. Как се провежда научно изследване
 5. Как се пишат научни съобщения, доклади, статии, студии, дисертации
 6. Особености на научността в изкуствознанието
 7. Музикологията (музикознанието) като наука
 8. История и еволюция на музикологията
 9. Подходи в музикознанието
 10. Историческо музикознание
 11. Систематично (теоретично и педагогическо) музикознание
 12. Приложно музикознание
 13. Интердисциплинарност в музикологията
 14. Различни систематизации на музикологията
 15. Ключови концепции в музикологията

Литература по темите:

Бросар, С. дьо: Речник по музика (1705) – превод и коментари Явор Конов, Ниба Консулт, София, 2010

Конов, Явор: Лексикографско, историографско & библиографско наследство на Себастиан дьо Бросар (1655–1730) – духовник, музикант & ерудит, Музикално общество Васил Стефанов, София, 2008

Конов, Явор: Себастиан дьо Бросар и неговият речник по музика, София, Музикално общество “Васил Стефанов”, 2003

Митрани, Леон: Наука и ненаука, Наука и изкуство, София, 1989

Михелс, У.: Атлас Музика (в 2 тома), превод П. Куюмджиева, Пловдив, Летера, 2000

Музикален терминологичен речник, съст. Св. Четриков, София, Наука и изкуство, 1969

Файнман, Ричард: Какво те интересува какво мислят другите хора?, превод от английски Михаил Бушев, София, Изток-Запад, 2019

Файнман, Ричард: Насладата от откривателството, превод от английски Милена Боринова, София, Изток-Запад, 2018

Файнман, Ричард: Сигурно се шегувате, г-н Файнман, превод от английски Мария Атанасова, София, Изток-Запад, 2014

Файнман, Ричард: Смисълът на всичко това, превод от английски Христо Кьосев, София, Изток-Запад, 2017

Хаджиев, П.: Елементарна теория на музиката, София, Музика, 1990

An Introduction to music studies, ed. by J. P. E. Harper-Scott and Jim Samson, Cambridge University Press 2009

Beard, David, Kenneth Gloag, Musicology – the key concepts, Routledge, London and New York, 2005

Classical music, General Editor John Burrows, DK Eyewitness Companions, Dorling Kindersley Limited, 80 Strand, London WC2R ORL Penguin Group, 2005

Garaz, Oleg: The Science Of Musicology: Definition, Identity, Typologies And Evolutions, 2017 https://www.academia.edu/45168669/The_Science_Of_Musicology_Definition_Identity_Typologies_And_Evolutions

Musicology https://en.wikipedia.org/wiki/Musicology

Musicology https://www.britannica.com/art/musicology

The Oxford Dictionary of Music (http://www.oxfordmusiconline.com/public/)

Средства за оценяване:

Принципно, оценяването се осреднява, но събеседването може да се окаже решаващо.