BAFB551 Проект: Икономикс

Анотация:

Целта на проекта по икономикс е практическо приложение на основни принципи на икономиката и икономическото мислене чрез изследване на явления и процеси от реалната икономика.

Той е предназначен за майнър студентите в БП „Счетоводство и контролинг“. В рамките на курса студентите ще разберат основните механизми и принципи на икономическото мислене и ще се научат как да прилагат тези принципи в реална среда и при решаването на реални казуси.

прочети още
Счетоводство и контролинг

Преподавател(и):

проф. Събина Ракарова  д-р
гл. ас. Елена Спасова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основните принципи и концепции на микроикономическата и макроикономическата теория;

• основни източници на статистически данни, необходими за осъществяването на икономически проучвания и анализи;

2) могат:

• свободно да боравят с базовия концептуален и терминологичен арсенал на икономическата теория и да го прилагат активно в обучението си по другите икономически дисциплини, включени в учебната програма;.

• коректно да анализират състоянието, тенденциите и перспективите в развитието на българската икономика и да разсъждават критично върху основни икономически процеси и/или ситуации.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Не е необходима предварителна подготовка, но базови знания по икономика са полезни.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Пазарно търсене и пазарно предлагане: Как работят пазарите
  2. Външни ефекти от стопанската дейност: Негативни и положителни ефекти. Как да ги управляваме
  3. Държавна намеса на пазарите: Ценова регулация

Литература по темите:

ОСНОВНА ЛИТЕРАТУРА КЪМ КУРСА:

• Сотирова, Е. и Л. Йотова. Принципи на микроикономиката. Издателство на НБУ, С. 2008 г.

• Ракарова С. и Ст. Стефанов. Принципи на макроикономиката. Издателство на НБУ, С. 2011 г.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА КЪМ КУРСА

• Икономикс, колектив, Изд. “Тракия-М”, С., 1998.

• Стоядин Савов, Екатерина Сотирова, Микроикономика, Изд. „Тракия-М“, 1999

• С. Фишър, Р. Дорнбуш, Р. Шмалензи, Икономика. Основи на микро- и макроикономиката, Изд. “Отворено общество”, С., 1997.

• Атанас Узунов и колектив: „Микроикономика”, ГорексПрес, София, 2003

• Георги Манлиев, Микроикономика, Нов български университет, София, 2005

• Mankiw, Gregory: “Principles of Microeconomics”, 9th edition, South-Western CENGAGE Learning, 2018

• McConnel, Campbell, Stanley Brue, Sean Flynn: “Principles of Microeconomics”, 19th edition, McGraw-Hill

• Case, Karl E., Ray C. Fair, Sharon C Oster: “Principles of Еconomics”, Pearson, 2019

• Taylor, John: “Principles of Microeconomics”, Houghton Mifflin Company, 2009

• Colander, David: Economics, McGraw-Hill, 11th edition.

• Sloman, John: Economics, 7th edition, Pearson, 2009

• Baumol, W., Alan Blinder: Economics: Principles and Policies, 11th edition, Cengage, 2010

• Samuelson, Paul, W. Nordhaus: Economics, 19th edition, McGraw-Hill, 2010

Адреси в Интернет:

- Wall Street Journal: http://www.wsj.com

- Национален статистически институт: www.nsi.bg

- Българска народна банка: www.bnb.bg

- Статистическа служба на Европейския съюз: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/

- Международен валутен фонд: http://www.imf.org

- Световна банка: http://www.worldbank.org

Средства за оценяване:

Оценяването се извършва чрез писмена разработка.

Всеки студент, участващ в семинара, трябва да изготви самостоятелна разработка с обем от около 1000 думи, в която трябва да направи икономическа интерпретация/анализ на публикация от масовите медии. Публикацията следва да е избрана така, че да е възможно да бъде обвързана с някоя от икономическите теми, посочени в тематичния план на курса.

В първата част на своя проект (около 30% от обема на разработката) студентът прави резюме на медийната публикация, в която са описани процеси, дейности, политики, които могат да бъдат анализирани в контекста на някоя от темите в тематичния план.

Във втората част на проекта (останалите 70% от обема на разработката) студентът прави анализ и представя собствената си позиция по избраната тема - във формата на коментар върху резюмето в първата част на проекта. За целта той може да привлече допълнителна информация и аргументация от други литературни източници, по собствен избор.

Съдържанието на проекта включва следните елементи:

- увод: в него студентът съвсем накратко обосновава избора на темата на курсовия проект;

- съдържание, първа част: резюме на избраната публикация;

- съдържание, втора част: коментар на студента върху информацията в първата част на курсовия проект, в който той анализира поставения въпрос.

- заключение;

- използвана литература: задължително се посочва в края на разработката, както и вътре в текста при цитиране. Описанието на литературните източници трябва да се направи при спазване на определени академични изисквания. Описват се чрез актуални адреси в интернет използваните източници, както и други източници на информация, включена в курсовия проект. При описанието се спазват академичните изисквания и се посочват: автор, заглавие, издателство или списание, вестник, година на издаване; за цитатите в текста - и страница. Студентите могат да намерят допълнителна информация относно правилата при цитиране на страницата на курса в MOODLE.

Готовите проекти се предават в активиран прозорец на домашната страница на курса в електронната система MOODLE и се проверяват чрез програма за преписани чужди текстове.