BAFB651 Проект: Счетоводство

Анотация:

Курсът има за цел да затвърди подготовката на студентите при работа с основните понятия, принципи, методи и способи, използвани в счетоводството. Той затвърждава базата от знания за понятийния апарат, методиката, методологията и организацията на счетоводството, необходима за успешното организиране и осъществяване на счетоводството в предприятията.

прочети още
Счетоводство и контролинг

Преподавател(и):

доц. Станислава Георгиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

• Основните понятия, принципи и изисквания към счетовоството.

• Характеристиката и особеностите на обекта, предмета и методологията на счетоводството.

• Основните правила, на които е подчинена организацията на счетоводството в конкретното предприятие.

2) могат:

• да разграничават счетоводната отчетност от другите клонове на стопанската отчетност;

• да работят със счетоводния инструментариум;

• да се познават и прилагат принципите на счетоводството;

• да характеризират и използват елементите на методологията на счетоводството .


Предварителни изисквания:
Икономика

Счетоводство

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Въвеждане в курса и поставяне на задание.
  2. Проучване на литературата и практиката по темата на заданието.
  3. Разработване на проект.

Литература по темите:

1.Божков, В., Е. Аверкович. Счетоводство – избрани лекции (I част: Обща теория на счетоводството). В.Търново, Фабер, 2010.

2. Башева Сн. и колектив, Основи на счетоводството. София, УИ „Стопанство”, 2007.

3. Димитров, М, Р. Симеонова. Теория на счетоводството. В. Търново, Фабер, 2010.

4. Димитров, М., М. Павлова. Теория на счетоводството. София, Ромина, 2010.

5. Динев, М., Обща теория на счетоводството. София, Тракия-М, 2000.

6. Душанов, Ив., Обща теория на счетоводството. София, Ромина, 2008.

7. Закон за счетоводството. https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2136697598

8. Международни счетоводни стандарти. http://balans.bg/счетоводни-стандарти

9. Национални счетоводни стандарти. http://balans.bg/счетоводни-стандарти