BAFB500 Финансово счетоводство

Анотация:

Учебният курс по „Финансово счетоводство“ се характеризира с практико-приложна насоченост при подготовката на обучаваните студенти, при формирането на знания, умения и компетенции, относно текущото счетоводно отчитане на дейността на икономическите субекти. Акцентът се поставя върху счетоводното интерпретиране на стопанските операции и процеси, осъществявани в нефинансовите предприятия и тяхното отразяване във финансовите отчети.

Основната образователна цел на курса е представяне и изучаване на принципите, подходите, правилата и методите за съставянето и оповестяването на текуща счетоводна информация за стопанската дейност на предприятията, съгласно изискванията на действащата нормативна уредба и приложимите национални и международни счетоводни стандарти. В методическо отношение, учебното съдържание е фокусирано върху същността на финансовото счетоводство, като научна дисциплина, практическа човешка дейност и компонент на системата за информация и управление на предприятието. За усъвършенстването на приложните умения на обучаваните студенти се използват и прилагат множество примерни практически казуси и задачи.

прочети още
Счетоводство и контролинг

Преподавател(и):

 Мариета Станчева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Да представят същността на финансовото счетоводство, като научно знание и система за създаване, представяне и оповестяване на отчетна информация за икономическите субекти;

• Да систематизират принципите за организацията на синтетичното и аналитичното счетоводно отчитане в нефинансовите предприятия;

• Да характеризират счетоводно основните стопански операции и процеси в дейността на нефинансовите предприятия;

• Да познават приложимите оценъчните бази в процеса на създаване на счетоводна информация.

2) могат:

• Да създават счетоводна информация за осъществяваните стопански операции процеси в дейността на нефинансовите предприятия;

• Да прилагат изискванията на приложимите национални и международни счетоводни стандарти при текущото счетоводно отчитане на предприятията;

• Да обобщават и представят информацията от текущото счетоводно отчитане във компонентите на годишния финансов отчет на нефинансовите предприятия;

• Да тълкуват самостоятелно широк спектър от счетоводни знания и източници на данни в нов и сравнително непознат контекст.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• За същността на икономическите процеси и организационната структура на стопанските субекти;

• За принципите на управление на дейността на нефинансовите предприятия;

• За теоретичните основи на счетоводството и методите за създаване на счетоводна информация;Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Финансово счетоводство. Учебно пособие за дистанционно обучение. Васил Божков, Росица Симеонова, Галина Чиприянова, Диана Крумова. Свищов, АИ Ценов, 2021 г.

• Счетоводство 2021 година: Книга-годишник. Антон Свраков, Бойко Костов, Бойка Брезоева, Христо Досев, Беата Петрова, Николай Ризов. София, Труд и право, 2021, Мултипринт ООД.

• Счетоводство 2020 година. Промени в счетоводното законодателство. Практически въпроси по прилагането на НСС и МСС. Казуси от практиката на счетоводителя. Новите изисквания в Наредба № Н-18. Справочник на счетоводителя. Антон Свраков и колектив, София, Издателство Труд и право, 2020 г.

• Счетоводство на предприятието. Стоян Дурин, Даниела Дурина. София, Издателство „ФорКом“, 2019 г.

• Счетоводство и анализ на финансовите отчети на предприятието. Валентина Станева, Диана Петрова, Теодора Рупска, Росица Иванова, Борислав Боянов. София, Издателски комплекс - УНСС, 2018 г.

• Финансово счетоводство. Слави Генов. Варна, Издателска къща „ГеаПринт“, 2016 г.

• Счетоводство. Михаил Дочев, Атанас Атанасов, Иван Андреев, Галина Чиприянова. Велико Търново, Издателство "Фабер", 2014 г.

• Курс по счетоводство на предприятието. Иван Душанов, Марин Димитров. София, Издателство „Ромина“, 2013 г.

• Financial Accounting. Reporting, Analysis and Decision Making. Carlon, Shirley et al. Milton, John Wiley & Sons Ltd 2019.

• Financial Accounting (FFA/FA):Foundations in Accountancy / ACCA. - 8th ed. - London:BPP Learning Media, 2019.

• Международни стандарти за финансово отчитане. http://www.ifrs.org

• Национални счетоводни стандарти.

• Закон за счетоводството