TEAB524 Актьорска партитура

Анотация:

Практическите курсове от БП I част са едносеместриални и се провеждат през първата и втората година на обучение. Целта им е чрез специфични упражнения и тренинзи да запознаят студентите с основните проблеми на научното направление на програмата, да въведат основни понятия за това направление и да демонстрират някои от главните методи, без да се излагат цялостни теории. Занятията се водят на общодостъпен език, всички специализирани термини се въвеждат с обяснения.

Курсът се занимава с изграждане на актьорска партитура и различните начини за работа с нея - от танц до психологическо поведение. Студентите се запознават с най-съвременните тенденции в развитието на изкуството на актьора и изграждането на театрална форма. Поради индивидуалния характер на задачите в курса е желателно занятията да се водят в малки групи от 8 човека.

прочети още
Театър - учене в трупа

Преподавател(и):

доц. Ася Иванова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

 Имат базисни знания за понятието партитура в сферата на театралното изкуство

2) могат:

 да създават и подреждат собственото си поведение на сцената ( партитура на ролята), подчинено на дадена роля или на други зададени условия не свързани с драматургичен материал

 натрупват умения за импровизация в готова форма


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Индивидуален

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Създаване на движенчески партитури. Подаване на елементите, от който да се изградят партитурите.
 2. Работа с една партитура -Обособяване на отделните елементи.
 3. Обособяване Отделяне на всеки елемент с неутрално тяло или с влизане/излизане.
 4. Работа с една партитура - промяна на енергиата на всеки елемент.
 5. Промяна на мотивация.
 6. Работа с една партитура - от танц до психологическо поведение
 7. Текущ контрол: практически задачи
 8. Общуване с партньор на база партитури. Съществуване на 2 партитури едновременно в пространството и във времето. Откриване на възможни точки на контакт.
 9. Общуване с партньор на база партитури - акция - реакция с елементите от партитурите. Възможно повторение на елементи; "открадване " на елементи от партитурата на партньора.
 10. Разработване на кратки монолози изградени на база интервюта и включването им в партитурите.
 11. Обособяване на дуети, триа, квартети от работата с партньор.
 12. фиксиране на дуети, триа, квартети от работата с партньор.
 13. Фиксиране на малки театрални форми от работата до момента.
 14. Изграждане на цялостна композиция от опитите на всички студенти и нейното фиксиране.
 15. Текущ контрол: практически задачи

Литература по темите:

 Брук, Питър. Избрани произведения. София, 1978

 Гордън, М. 2004. Биомеханиката на Мейерхолд. //Homo Ludens , № 10.

 Гротовски, Йежи. Към беден театър. В Театрален бюлетин, 1984, бр

 Гротовски, Йежи. От театралната трупа до изкуството като движение. В сп. Театър, 1999, бр. 3-4

 Гротовски, Йежи. Упражнения. В сп. Театър,1999, бр. 3-4

 Зарили, Ф. 2009. За работата на актьора. //Homo Ludens, № 14.

 Кирби, М. 2004. За отсъствието и наличието на актьорска игра в представлението. // Homo Ludens, , № 10, 199-219.

 Леман, Ханс–Тис. 2005. Постдраматичният театър //Homo Ludens, № 11, с.67-79, София

 Физическият живот на актьора. Разговор на Кенет Рей с Питър Брук и Адриан Ноубъл. В Театрален бюлетин, 1984, бр. 5

 From Acting to Performance: Essays in Modernism and Postmodernism. London, 1997

 Twentieth Century Actor Training. London, 2000

 Milling, Jane and Graham Ley. Modern Theories of Performance. New York, 2001

 Roose-Evans, James. Experimental Theatre from Stanislavski to Peter Brook. Routledge &Kegan Paul, London, 1984

 Brook, P. A Dictionary of Theatre Anthropology: The Secret Art of the Performer