THEB612 Практика: Практически курс (тренинг) за спонтанност

Анотация:

. Курсът е интердисциплинарен и се предлага на танцьори и актьори

• теоретични ракурси на проблема

• работни семинари във форма на интервюта (изискват активност от страна на студентите и предполагат: самостоятелна работа по предварително зададени теми)

• изработване на индивидуални дневници

• обзор върху работата през семестъра

• разработване на отделни текстове на базата на автотренинговите дневници

• формиране на оценката - комплексно по два начина: чрез активността на студента по време на протичането на курса и от изпитния резултат по време на сесията. Аспекти при формирането на оценката:

• интервю и изработване на документация по него

• участие в дебат по време на интервютата

• изготвяне на тренингов дневник

• провеждане на тренингови задачи

• изпитен резултат

прочети още
Театър - учене в трупа

Преподавател(и):

доц. Антоанета Петрова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

• да описват театралната образователна и репертоарна практика като тренинг и резултата

2) могат:

• да регистрират нуждите на отделен актьор или проект от тренингови програми

3. Да му създаде алгоритъм по който да може да извършва диагностициране на собствените си нужди по посока на тренинг и да изгражда планове за тяхното задоволяване с цел придобиване или разширяване на умения при интерпретирането на определена роля.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

XX Century Actor's Training" - Alison Hodge

• "A Dictionary of Theatre Anthroplogy" - Eugenio Barba, Nikola Savarese

Средства за оценяване:

. Студентът получава финална оценка за работата си в курса при мин. 70% посещаемост на часовете и две текущи. При неспазване на това условие, студентът има право да се яви на изпит като оценката му ще бъде понижена с една единица, поради отсъствието му в редовните часове. Студент, посетил 100% редовните учебни часове, има право да получи с една единица по-висока крайна оценка от показания резултат.