THEB990 Драматичен и постдраматичен театър І част-методи и пиеси

Анотация:

Курсът е двусеместриален и има за цел да запознае студентите с основните понятия и проблеми в развитието на драматическия и постдраматически театър и неговия най-актуален опит. Първата част запознава студентите с теории, методи и системи на работа в театъра, свързан с драмата, тоест с драматическия театър. Втората му част им представя онези централни по значението си автори, теории и методи на работа които предопределят развитието на постдраматическия театър (Х.Т.Леман).

• Първата част цели да въведе методите в драматическия театър (произтичащи от теориите за театър) като ги обясни и представи – и в историческата им перспектива на обвързаност с опита на драмата, и в актуалното им въздействие върху практиката на съвременния театър

• Основна цел на курса е заедно с практическото обучение на студентите в програмата по създаването на цялостно произведение - на спектакъл през третата година -, да въведе и теоретически знанието за различни методи и системи на работа, които са определили основните сценични парадигми и цялостни типове театър с централно значение за съвременния театър. Така теорията и практиката се допълват непосредствено в обучението в бакалавърската програма

• Курсът ще се съсредоточи върху представянето на тези методи и системи на работа и върху по-подробното им обсъждане и дискутиране в съпътстващата лекциите семинарна работа.

• Запознаване на студентите с актуалната проблематика на съвременните театрални практики.

• Акцент върху интер-дисциплинарността на съвременната театрална практика (театър – кино, театър – визуални изкуства, театър - медии и пр.)

• Ефективно обговаряне в динамична дискусионна среда на акцентираната проблематика. Интерактивен и дискусионен принцип на организация на семинара.

• Изграждане на среда и мрежа за активна социална комуникация между студенти и професионалисти (практици и теоретици), която да надхвърля рамките на курса и работния семинар в него.

прочети още
Театър - учене в трупа

Преподавател(и):

проф. Виолета Дечева  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основни методи в развитието на драматичния театър, произтичащи от основни за неговото съществуване теории

• основни понятия и фигури в тях

• основни парадигми на драматичния театър и причините за тяхната смяна

• значението им за съвременния театър като цяло и за театъра в България в частност

2) могат:

• Да ги съотнасят към практическия си опит като работа в различни парадигми за театър

• Да осъществяват модерната връзка между теория и практика, в рамките на която да формулират функциите и правилата на изкуството


Предварителни изисквания:
основни понятия в теорията и историята на театъра

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Арто, А., Театърът и неговият двойник, С.1985

2. Барба, Еуженио, Антропология на театъра, Първи хипотези в: Театрален бюлетин, 1981/2

3. Барба, Еуженио, Плуващите острови, в: Театрален бюлетин, 1984/1

4. Барба, Еуженио, Фикцията на двойнствеността в: Театър, 1991/1, с.35

5. Баро, Жан-Луи, Езикът на тялото, в: Театрален бюлетин, 1982/ 4

6. Барт, Р., “Сляпата Майка Кураж” и “ Задачите на брехтовата критика” в: Въображението на знака, с. 1991, с.232-242

7. Браунек, М., Театърът в ХХ в. в: Гестус, 1-2, 3-4, 5-6/ 1990

8. Брук, Питър, Избрани творби. С., 1978

9. Вилар, Жан, Театърът в служба на обществото. ТБ, 1985/5, 6; 1986/1

10. Гротовски, Йежи, Към беден театър, в: Театрален бюлетин, 1984/ 2, 3, 4

11. Гротовски, Йежи, Странстване към театъра на изворите, в: Театрален бюлетин, 1981/2

12. Дерида, Ж., Театърът на жестокостта и затвореността на представлението, в: Гестус, 1998, с. 213-251

13. Дечева, В., Актьорът като автор и произведение на изкуството, С. 2003

14. Дечева, В., Към проблема за режисурата. Българският театър между двете световни войни, София, 2006, Просвета, 320 с.

15. Еслин, Мартин, Творческият принос на актьора, ТБ, 1983/4, с.96-101

16. Зонтаг, Сюзан, Подход към Арто, (Болестта като метафора), ТБ, 1985/1

17. Иренстейн, Р., Възход и падение на commedia dellarte. В: Hоmo ludens, 2004/10, с.150- 163

18. Кантор, Тадеуш, Театърът на смъртта, ТБ, 1985/6

19. Мейрхолд, Вс., Избрани, С. 1984

20. Ницше, Фр., за произхода на трагедията от духа на музиката, в: Раждането на трагедията и други съчинения, С.1990, с. 53 –

21. Павис, Патрис, Въпросник за анализ на театралното представление, ТБ, 1987/ 4-5

22. Сп.Театър 1999/ 3-4 Гротовски

23. Сп.Театър 2000/ 3-4 Кантор

24. Станиславски, К. С. „Работата на актьора над ролята.”, София: Наука и изкуство, 1977.

25. Станиславски, К. С. „Работата на актьора над себе си. I част.”, София: Наука и изкуство, 1981.

26. Страсбърг, Лий, Мечта за страст – развитието на метода, ТБ (Театрален бюлетин), 1988/4 (с.122-155), 5/6 кн (149-224)

27. Таиров, А., Избрано, С. 1984.

28. Тодоров, Цв., Изкуството според Арто, в: Театрален бюлетин, 1984/1, с. 161-172

29. Шилер, Фр., Театърът, разгледан като морален институт, в: Естетика, С. 1981, с. 90-101

30. Ян Кот, Канторовата молитва (За “Няма да се върна никога” на Кантор), ТБ, 1988/5-6

31. Ян Кот, Театърът на същността: Кантор и Брук, ТБ, 1985/6

Средства за оценяване:

текущ контрол

комбинирано оценяване