CELB011 Основи на микробиологията

Анотация:

В курса „Основи на микробиологията” се разглеждат основните раздели на микробиологията – исторически преглед за развитието на микробиологията, строеж на прокариотната клетка и нейните структури, таксономия на бактериите в 2 части, растеж и размножаване на бактериите. Представените са бактериите с медицинско значение.

Разглеждат се основните групи антибиотици и механизма им на действие върху бактериалната клетка.

Специално внимание е обърнато върху храненето и метаболизма на бактериите. По време на лекциите се разглеждат различните видове ферементации при бактериите, а отделна лекция е посветена на археите.

прочети още
Биология - обща и приложна

Преподавател(и):

доц. Галина Сачанска  д-р
проф. Венета Грудева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Имат основни познания за строежа на бактериалната клетка, за структурата и функциите на клетъчната стена, за процесите на транспорт през плазматичната мембрана; таксономични познания за основните бактериални семейства и родове, както за медицински значимите бактерии. Запознати са с класовете антибиотици и механизма на тяхното действие върху бактериалната клетка.

2) могат:

Свободно да интерпретират знанията си по основни теми от микробиологията.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Познания по биология от гимназиалния курс

• Курс по Биология от бакалавърска степен и уводни курсове от I-IV семестър на бакалавърската степенФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Molecular genetics of bacteria, 3 rd Edition. (2007), Snyder, L., Champness. And W., (Eds)., American Society of Microbiology, ASM Press, USA

2. Medical microbiology (2005), Fritz Kayser, Thieme Verlag, Germany.

3. Микробиология (2006), Стоян Влахов, АИ „Проф. Марин Дринов”

4. В. Грудева, П. Мончева и колектив (2007) „Ръководство за упражнения по Микробиология”,Унив. изд-во. „Св. Кл. Охридски”