PHIB507 Платон и платонизмът

Анотация:

Курсът е посветен на разглеждането на Платоновото творчество като цяло и на основните платонистки школи и влияния.

Платоновите диалози се разглеждат като философски текстове и в техния културен и литературен контекст.

Търси се както мястото и значимостта на Платон в историята на гръцката философия, така и на платонизма във философските системи след античността.

Въз основа на запознаването накратко с историята на платонознанието се търси съвременен интерпретаторски подход към Платоновите текстове и платоническата традиция.

прочети още
Философия

Преподавател(и):

проф. Лидия Денкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Особеностите – на литературната форма и философското съдържание - на Платоновите диалози; познават детайлно няколко дилага от различни творчески периоди

Основните етапи на късноантичния, средновековния и ренесансов платонизъм; състоянието на съвременното платонознание и основните дебати в него.

2) могат:

Да откриват влиянието на основните Платонови философски позиции и концепции във философски текстове от различни епохи.

Да се ориентират в научната литература върху различните аспекти на Платоновото творчество и развитието на платонизма.


Предварителни изисквания:
• Общи познания за антична култура, литература и философия

• Умения за аналитична работа с откъси от разнообразни философски текстове (в български превод и на английски език). Умения за търсене и боравене със специализирани интернет-платформиФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Платон. Диалози, т. 1-4, Прев. г. Михайлов, Б. Богданов и др. С., Наука и изкуство, 1979-1990.

2. Платон. Федон. Поредица “Антична философия”. Превод от старогръцки, предговор и бележки Богдан Богданов. Планета-3, 2011.

3. Аристотел. Метафизика, прев. Н. Гочев; Ив. Христов. С., Сонм, 2000.

4. Богданов, Б. Философско съдържание и художествена форма в диалозите на Платон. В: Платон. Диалози, т. ІІ, С., Наука и изкуство, 1982, 7-22.

5.Богданов, Б. Платоновият диалог – модус на Платоновото философствуване. В : Мит и литература. ІІ допълн. изд., Хемус, С., 1998, 223 – 259

6. Богданов, Б. За стратегиите на философския текст и определимостта на философията. Платоновият Федър. В: Промяната в живота и текста. Реторични есета за трудносттие на преобразуването. Отворено общество, С., 1998, 184 – 205

7. Бояджиев, Ц. “Неписаното учение” на Платон. Наука и изкуство, С., 1984

8. Бояджиев, Ц. Сократовите беседи и модерният диалог. В: Античната философия като феномен на културата (ново изд.). Любомъдрие, С., 1994, 122-142

9. Бояджиев, Ц. Философската школа и универсумът на философа. В: Античната философия като феномен на културата (ново изд.). Любомъдрие, С., 1994, 107, 121.

10. Брюн, Ж. Неоплатонизмът. Прев. М. Йончев. Враца, Одри, 2002.

11. Диоген Лаерций. Животът на философите, София 2002.

12. Жан-Пиер Вернан.Мит и мислене при древните гърци, София 1998.

13. Аврелий Августин. Изповеди, София 1993.

14.Плотин. Енеади, кн. 1, 2, 5. Прев. Ц. Бояджиев. С., Софи-Р, 1996-1997.

15. Дерби, Ж. Р. Софистите. Прев. М. Йончев. Враца. Одри, 2003.

16. Марсилио Фичино. Малки трактати. С., 2002.

17. Майстер Екхарт. Проповеди и трактати. Превод Ц. Бояджиев. С., 1995.

18. Кузански, Н. За ученото незнание, прев. Л. Денкова. С., Наука и изкуство, 1993.

19. Лосев, Ал. История на античната философия. Конспективно изложение. Прев. Цв. Рачева. С., ЛИК, 1997.

20. Лосев, Ал.; А.А. Тахо-Годи. Платон. Прев. Д. Мирчев, С., ЛИК, 1999.

21. Ксенофонт. Сократически съчинения. С. 1985.

22. Мор, Т. Утопия, Прев. Ал. Милев. С., Партиздат, 1970.

23. Нелсон, Л. Сократовият метод. Предговор и прев. от немски Ц. Торбов. С., Любомъдрие, 1993

24. Панова, Н. Платоновият диалог. Ситуации и елементи на събеседването. С., Сонм, 2005, 237 с.

25. Платон. Закони. Превод Невена Панов, Георги Гочев. С., Сонм, 2006.

26. 21. Рикен, Фр. Основен курс по философия, 1-3. Прев. Ж. Ценова. С., ЛИК, 2001-2003, 275 с.

27. Ръсел, Б. История на западната философия, том 1-3, Прев. Л. Живин, С., Христо Ботев, 1994.

28. Слезак, Т. А. Да четем Платон. Прев. Н. Панова. Сонм, С., 2002

29. Хегел, Г. В. Фр. История на философията, т. 1-3, Прев. Г. Дончев, Наука и изкуство, С., 1982.

30. Денкова, Л. (съставителство и предговор). Философският Ерос. Големите текстове на платоническата любов. С., ЛИК, 1999; второ издание: Рива, 2007.

31. Blackwell Companion to Plato. Oxford, 2006.

32. Денкова, Л. Елена и философите. Ескизи към една философия на нежността - I. С., НБУ, 2013.

32. The Cambridge Companion to Plato’s Republic. Cambridge University Press, 2007.

33. J. Brunsch, G. Lloyd, etc. Le Savoir grec. Dictionnaire critique, pref. de M. Serres. Flammarion, 1996.

34. Грегорио Лури. Въведение в речника на Платон. С., НБУ, 2012.

https://plato.stanford.edu/entries/plato/

https://plato.stanford.edu/entries/neoplatonism/