ARHB532 Теория и методи в археологията

Анотация:

Курсът запознава студентите с основните теоретични разработки и изследователските подходи в археологията от зараждането и до наши дни. Акцентира се върху най-новите методи, които намират приложение в археологията. Придобиване на знания върху основните аспекти на интердисциплинарния подход в археологията: работа с база данни, количествено третиране на информация, принципи на датиране, теоретични основи на съвременните археологични изследвания.

прочети още
Археология

Преподавател(и):

гл. ас. Живко Узунов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: основни теоретични аспекти в археологията като наука и развитието и във времето.

2) могат: да придобият практически умения за работа с база данни; разпознаване, интерпретиране на стратиграфски ситуации; взимане на проби за абсолютно датиране.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Въведение, терминология, основни понятия а археологията
 2. Типологически метод и класификация в археологията
 3. Стратиграфия. Развитие на стратиграфския метод в археологията
 4. Методи за датиране в археологията. Концепции на относителното датиране.
 5. Методи за датиране в археологията. Абсолютно датиране
 6. Количествени методи, статистика и приложението им в археологията
 7. Проблемът за дифузията в археологията
 8. Пространствен анализ в археологията
 9. Икономика на хранителните ресурси.
 10. Физико-химични методи за анализ и приложението им в археологията
 11. Метод на дистанционна детекция
 12. Географски информационни технологии и приложението им в археологията
 13. Палеоекология, археозоология, и археоботаника
 14. Експериментална археология
 15. Методи на разкопаване. Развитие, техники и документация

Литература по темите:

Allan 1972: W. Allan. Ecology, techniques and settlement patterns, in Ucko et al. 1972, p. 211-226.

Binford 1964: L. Binford. A Consideration of Archaeological Research Design, American Antiquity, 29, 425-441.

Bintliff 1999: J. Bintliff. Settlement and territory. In: Themes and approaches, 505-545.

Carneiro, 1958: R. Carneiro. Agriculture and the beginning of civilization, Ethnographisch-archaologische Forschungen, 4, 26-36

Cassels 1972: R. Cassels Human economy in the prehistoric Waikato. The Journal of the Polynesian Society, 81, 196-247.

Chisholm 1968: M. Chisholm. Rural settlement and land use: An essay in location, Chicago.

Clark, Haswell 1967: C. Clark, M. Haswell. In: The economics of subsistence agriculture, London.

Cranstone 1972: B. Cranstone. Environment and Choice in Dwelling and Settlement: an Ethnographical survey, In in Ucko et. al. 1972, 488-503.

Flannery 1968: K. Flannery. Archaeological Systems. Theory and Early Mesoamerica. In: Anthropological Archaeology in the Americas, edited by B. J. Meggars, Washington 1968, 67-87.

Flannery 1976a: K. Flannery. Empirical determination of site catchments in Oaxaca and Tehuacan. In: The Early Mesoamerican village, edited by K. V. Flannery, New York, 103-117.

Flannery 1976b: K. Flannery. The village and its catchment area: Introduction. In: The early Mesoamerican village, edited by K. V. Flannery, New York, 91-95.

Foley 1977: R. Foley. Space and energy: A method for analyzing habitat value and utilization in relation to archaeological sites. In: Spatial archaeology, edited by D. L. Clarke, New York, 163 – 187.

Hassan 1975: F. Hassan. Determination of size, density and growth rate of hunting-gathering Populations. In: Population, ecology and social evolution, edited by S. Polgar. The Hadue: Mouton, 1972, 27-52.

Higgs 1967: E. Higgs et al. The climate, environment, and industries of Stone Age Greece: Part II. Proceedings of the Prehistoric Society, 1-29.

Higgs, Jarman, 1969: E. Higgs, M. Jarman. The origin of agriculture: A reconsideration, Antiquity, 31-41

Renfrew, Bahn 2008: C. Renfrew, P. Bahn. Archaeology. Theories, Methods and Practice. London.

Roper 1972: D. Roper. The Method and Theory of Site Catchment Analysis: A Review, in Ucko et. al. 1972119-140.

Rouse 1972: I.Rouse. Settlement patterns in archaeology, in Ucko et al. 1972, 95-107

Russel 1958: J. Russel. Late ancient and medieval population. Trans American philosophical society, 48.

Rutter 1929: O. Rutter. The Pagans of North Borneo, London.

Rowlans 1972: M. Rowlands. Defense: A Factor in The Organization of Settlements, in Ucko et. al. 1972, 447-461.

Schiffer 1975: H. Schiffer. An alternative to Morse’s Dalton settlement pattern hypothesis. Plains Anthropologist, 20, 253-266.

Siddle 1968: D. Siddle. War towns in Sierra Leone. A study in social change, Africa, 38, 47-56.

Smith 1972: F. Smith. Land-use, Settlement Patterns and Subsistence agriculture: a demographic perspective in Ucko et al. 1972, 409-425.

Thesiger 1964: W. Thesiger. The march Arabs, London 213-257

Trigger 1968: Trigger. The determinants of settlement patterns, in Chang, K. C. (ed.) Settlement Archaeology. Palo Alto 55-66

Vita-Finzi 1969: C. Vita-Finzi. Early man and environment. In: Trends in geography – An introductory survey, edited by U. Cooke and J. H. Johnson, Oxford, 102-108.

Vita-Finzi, Higgs 1970: C.Vita-Finzi, E.Higgs. Prehistoric economy in the Mount Carmel area of Palestine: site catchment analysis, in Proceedings of the Prehistoric Society, London, 1-37.

Webley 1972: D. Webley. Soils and site location in prehistoric Palestine. In: Papers in economic prehistory, edited by E. S. Higgs. London and New York, Cambridge University, 169-180.

Willey 1953: G.R. Willey. Prehistoric Settlement Patterns in the Viru Valley, Peru, Bureau of American Ethnology, Bulletin 155.

Wilmsen 1973: E. Wilmsen. Interaction, spacing behavior and the organization of hunting bands, Journal of Anthropological Research, 29, 11-31. Renfrew C. 1991.Archaeology. Metods and Practice.Thames and Hudson.

И.Гацов/съставител/. 1994. Началото. Инфопрес. София.

И.Гацов/съставител/. 1997. Човекът зад находките. Темпус.