ARHB548 Проект:"Изследователски стратегии при разкопки и публикуване на археологически обект"

Анотация:

Целта е запознаването с теориите и методите за проектиране, извършване и представяне на резултатите от археологически разкопки. Акцентът е поставен върху значението на избора на различни методи, за получаването на различен вид информация от археологическите разкопки. Курсът включва както запознаването с голямо количество практични технически въпроси (видове разкопки, методи за документиране), така и теоретични теми, свързани с организацията и границите на научното познание.

прочети още
Археология

Преподавател(и):

гл. ас. Живко Узунов  д-р
гл. ас. Петранка Неделчева  д-р
доц. Боян Думанов  д-р
гл. ас. Богдан Атанасов  д-р
доц. Илиян Боянов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Как се изготвят археологически публикации

2) могат:

Критично да анализират археологически публикации


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Berggren, A.

2009 The relevance of stratigraphy. Archaeological Dialogues 16, 1, 2009, 22-25.

Burke, H. / Cl. Smith

2004 The Archaeologist's Field Handbook. Allen & Unwin, Crows Nest 2004.

Evans, Th. / P. Daly (eds.)

2006 Digital Archaeology. Bringing Method and Theory. Routledge.

Grant, J. / S. Gorin / N. Fleming

2008 The Archaeology. Coursebook. An introduction to themes, sites methods and skills. Routledge

2001, 2005, 2008.

Lock, G. / K. Brown (ed.)

2000 On the Theory and Practice of Archaeological Computing. Oxford.

Средства за оценяване:

практическа задача

презентация