ARHB002 Увод в праисторията

Анотация:

• Представя характера и спецификата на праисторията и праисторическите изследвания

• Периодизация и хронология на праисторията.

• Дава практически умения за определяне на праисторическите култури

прочети още
Археология

Преподавател(и):

гл. ас. Петранка Неделчева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

• основни познания върху праисторията, съвременни тенденции и проблеми.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Renfrew, C. 1991. Archaeology. Methods and Practice. Thames and Hudson. London, New York.

Binford, L. 1968. New prespectives in Archaeology. Aldine. Chicago.

Clarke, D.L. 1968 Analytical Archaeology. Methuen. London.

Бояджиев, Я. 1987. Абсолютна хронология на неолитните и енеолитните култури от територията на НР България. Автореферат

Сираков, Н. 1972 Технология, типология на каменните изделия от палеолита и номенклатура на български език. Археология, 3, 1-17

Човекът зад находките, 1997, съст. Иван Гацов

Гацов, И., Ст. Иванова, Н. Сираков, С. Сиракова. 1983 Типология на каменните изделия от ранния и средния палеолит. Археология, 1-2, 13-28

Сираков, Н., Ст. Иванова, Св. Сиракова, И. Гацов. 1993 Типология на каменните оръдия от късния палеолит, Археология, 3, 1-17

Средства за оценяване:

тест

тест

практическа задача