ARHB541 Практика "Обработка на археологически находки"

Анотация:

Проктическият курс е предназначен за студентите от програма “Археология”, които трябва да придобият основните познания и умения и да бъдат запознати с изискванията за документиране на археологическите проучвания; лабораторната обработка на артефакти; научната интерпретация на обособените данни. Той обхваща основните теми на предварителното археологическо разузнаване (т. нар. теренни експедиции), съставянето на археологически карти (Археологическа карта на България, съкр. АКБ), документиране на обекти на терена и подготовка на археологическите обекти за разкопки. В него е посочена спецификата на основните видове теренни проучвания (сондажни, редовни, спасителни и аварийни). Тъй като процесът на разкопаването на паметниците на културата е необратим, изискванията за документиране са високи и са регламентирани в ДВ. Обърнато е внимание на кабинетния етап на археологическите проучвания – съставяне на каталози, албуми, полеви и музейни регистри, както и на тяхното формализиране. Курсът завършва с рисуване на керамика и артефакти (т. нар. научна илюстрация) и подготовка на археологическите материали за печат.

прочети още
Археология

Преподавател(и):

гл. ас. Петранка Неделчева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основните принципи за изготвяне на документация на археологически артефакти, класификации и бази от данни.

2) могат:

• да рисуват артефакти, да правят статистически анализ, да изготвят класификационни и типологически схеми


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Jaulneau, C.

2008 From observation to interpretation. In: Politis, D. (ed.) E-Learning Methodologies and

Computer Applications in Archaeology. Information Science Reference. Hershey, New York,

2008, 79-103.

Karamanlis, A.

2008 Databases for multiple archaeological excavations and internet applications. In: Politis, D.

(ed.) E-Learning Methodologies and Computer Applications in Archaeology. Information

Science Reference. Hershey, New York, 2008, 104-127.

Miller, H. M.-L.

2007 Archaeological Approaches to Technology. Elsevier, Academic Press.

Roskams, St.

2001 Excavation. Cambridge Univ. Press. 2001

Средства за оценяване:

практическа задача 1

практическа задача 2