ARAB181 Арабски език А1

Анотация:

Курсът включва различни форми на учебна работа: фронтална работа на преподавателя с цялата група; работа по двойки и в малки групи, самостоятелна работа. Основната цел на курса е успешното усвояване на изучавания чужд език на ниво А1 (малко напреднали), според общоприетите нива за владеене на език от препоръчителната единна рамка на Съвета на Европа. Тази цел предполага развиване на лингвистичната и социо-комуникативната компетенции, позволяващи елементарно общуване на чужд език в ежедневието, усвояване на стратегии за успешна устна и писмена комуникация на чужд език чрез използване на основни изрази и познати думи.

прочети още
Арабистика (Арабски език, култура и литература)

Преподавател(и):

гл. ас. Велин Белев  д-р
доц. Мариана Малинова  д-р
гл. ас. Неделя Китаева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основни граматични правила;

• сравнително широк набор от думи, фрази и структури, с които да съставят свои текстове (устни и писмени) с цел успешна комуникация на чуждия език на ниво малко напреднали.

2) могат:

• при слушане да разбират познати думи и основни изрази, свързани със самите тях, семейството им и конкретното им обкръжение (напр. поздрави, покани);

• при устна комуникация да общуват с прости изрази, когато събеседникът е готов да говори по-бавно и да помогне при формулирането на изказа; при поздрав или при покана да отговарят адекватно в различни ситуации от ежедневието; да поискат и да дадат информация, свързана с ежедневието; да предават кратки съобщения и да правят кратки описания на място и хора, да изразяват радост и огорчение;

• при четене да разбират елементарни текстове, свързани с ежедневието;

• при писане да формулират кратки съобщения (напр. поздравление, покана и отговор на покана), да попълват формуляри с лични данни, да пишат кратко писмо или картичка до близки хора.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Арабската азбука. Звукове и букви в арабския език. Особености на арабското писмо. Книжовен език и диалекти.
 2. Букви ?? ?? ?? ?? ?? ? Кратки гласни. Поздрави на арабски език.
 3. Букви ?? ?? ?? Полугласни. Знакът „сукун“. Представяне на арабски език.
 4. Букви ?? ?? ?? ?? ? Цифри и числа на арабски език (1-10) Запознанство.
 5. Букви ?? ?? ?? ? Знакът „шадда“. Корени и модели в арабския език. Често използвани устойчиви фрази при представяне и запознанство.
 6. Букви ?? ?? ?? ?? Та марбута. Род на имената. Съществителни и прилагателни имена. Размяна на информация (адрес, телефон)
 7. Букви ?? ?? ?? ?? ?? Формулиране на покана.
 8. Букви ?? ?? ? Правила за изписване на хамза. Алиф мадда. Отговор на покана.
 9. Междинен изпит – писмен и устен
 10. Определителен член в арабския език. Слънчеви и лунни съгласни. Съгласуване на съществителни и прилагателни имена. Пространствени предлози. Самостоятелни лични местоимения. Тема за разговор: Семейство и роднини.
 11. Алиф в образа на „йа“. Алиф-кинжал. Показателни местоимения. Падежни окончания. Тема за разговор: Жилище
 12. Именно изречение. Съгласуване на имената в арабския език. Тема за разговор: Описание на жилище.
 13. Въпросителни изречения. Общ и алтернативен въпрос. Въпросителни думи и местоимения. Форми на отговор. Тема за разговор: Всекидневие
 14. Число на имената. Слети местоимения. Глагол в минало време. Тема за разговор: Посещение на кафе и ресторант
 15. Обобщение и преговор

Литература по темите:

كرستن بروستاد، محمود البطل، عباس التونسي، ألف باء، مدخل إلى حروف العربية وأصواتها، 2010

كرستن بروستاد، محمود البطل، عباس التونسي، الكتاب في تعلم العربية،