ARAB533 Големите арабски книги - "Хиляда и една нощ"

Анотация:

Курсът има за цел да създаде обобщаваща картина за същността на приказките от Хиляда и една нощ. Очертава се развитието на сборника, като се анализират връзките му с арабската литература, дълбоките му обвързаности с първите европейски преводи, наличието на оригинали и фалшификати. Проблематиката на приказките е наложена в една по-широка картина, не като приоритет само на приказното или само на литературното. Предложен е съвременен прочит на повествователните конструкти на историите от Хиляда и една нощ – курсът ги поставя едновременно и в ракурса на формиращите ги арабо-мюсюлмански модели, и в плана на европейската приказност, чрез маркирането на паралели, зони на сближавания и раздалечавания.

прочети още
Арабистика (Арабски език, култура и литература)

Преподавател(и):

гл. ас. Неделя Китаева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

• основните теории за произхода и развитието на сборника Хиляда и една нощ

• видовете приказки в книгата

• основните конструкти на арабското приказно повествование

2) могат:

• да работят с приказни текстове и да ги анализират


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Хиляда и една нощ от Индия и Персия до Багдад и Египет. Оригинали и фалшификати.
 2. Хиляда и една нощ на Галан, Бъртън и Лейн.
 3. Реално и вълшебно в арабските приказки. Огледални и успоредни светове.
 4. Демонология – джинове, ифрити, гулове, мариди, шейтани.
 5. Символика на приказните пространства. Основни пространствени фигури – градина, дворец, къща, кладенец, пустиня. Митичната планина Каф.
 6. Вълшебното време – умножаване и натрупване, кръговост и безкрайност.
 7. Разказвачи и слушатели в Хиляда и една нощ. Шахразад и Шахрияр. Фокусиране и разфокусиране на образите.
 8. Приказните герои – видимост и невидимост. Фигури на телесното – копнежното тяло, цъфтящото тяло, страдащото тяло.
 9. Символика на имената в приказките от Хиляда и една нощ.
 10. Геометрии на разказването. Рамкиране и верижност. Откупване, отсрочване и спасение.
 11. Любовни истории в Хиляда и една нощ. Арабо-мюсюлманската концепция за любовта.
 12. Арабските „мъченици” на любовта. Фантазмени и реалистични образи на любовното.
 13. Истории за пътешествия. Пътят като пространствена метафора на търсенето.
 14. Вълшебни приказки. Предметно-образни реализации на вълшебното. Подчинение и власт, слуги и господари в приказките.
 15. Хиляда и една нощ и арабският култ към красноречието.

Литература по темите:

Bencheikh, J. E., Les Mille et Une Nuits ou la parole prisonniere, Paris, 1988.

Haddawy, H., The Arabian nights, New York, 1990.

Irwin, R., The Arabian nights, New York, 1999.

Laveille, J. L., Le theme du voyage dans les Milles et Une Nuits, Paris, 1988.

Mahdi, M., The Thousand and One nights, Leiden, 1995.

Pinault, D., Story-Telling Techniques in the Arabian Nights, Leiden, New York, Koln, 1992.

Борхес, Х. Л., История на вечността, С., 1994.

Елиаде, М. Образи и символи, С., 1980.

Касирер, Е., Философия на символичните форми,С., 1998.

Хиляда и една нощ, т. І и ІІ, превод Киряк Цонев и Славян Русчуклиев, изд. „Труд”, С., 2004.