SODB215 Езикова и речева патология

Анотация:

• Да представи основните клинични прояви на различните комуникативни нарушения

• Да запознае студентите с неврофизиологичните и лингвистични основи на вербалната комуникация

• Да запознае студентите с най- новете тенденции в развитието на логопедичнате теория и практика

прочети още
Логопедия

Преподавател(и):

проф. Виолета Боянова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: Знаят за същността на професията на логопеда, както и основните механизми на вербалната и невербална комуникация.

2) могат: Могат да се ориентират в клиничните прояви и да усвоят клинично мислене при поставяне на диагнозата


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Добра езикова култура

• Основни знания за норма и патологияФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Асенова, Ив.Проучване на хемисферната специализация при различни типове заекване чрез дихотична фонемна перцепция /док. дис/, БЛ-Д, 1997.

2. Асенова, Ив. Заекването като резултат от нарушени хемисферни взаимоотношения:Съвременни теоретични модели.Сп. Специална педагогика,септември, 2000.

3. Асенова, В.,Наследственост и заекване, сп. Специална педагогика, септември, 2003 год.

4. Беккер, К.М., М. Совак /Логопедия, М. 1981/

5. Белякова,Л.И.,Е.Дьякова,Логопедия-Заикание,ЕКСМО-ПРЕСС,2001 .

6. Боянова, В. Анатомо - физиологични особености на заекващите деца. Бл-д, 1990.

7. Волкова,Л.С.,Логопедия, М.1989.

8. Георгиева , Д., Нарушения на плавността на речта.СУ , 2000

9. Лалова,В.,Заекването, какво знаете за него? Изд. Атика, С.,2003.

10. Матанова, В., Дислексия, С.,2001.

11. МКБ - 10, Психични и поведенчески разстройства, С. 1998.

12. Стамов,В., Логопедия, Бл-д, 1995.

13. Станкова, М. Програми за терапия на заекване. Практики основани на доказателства, учебно помагало, изд. НБУ, 2007

14. Тодорова, Е., Артикулационни нарушения, София: Нов Български Университет, 2009

15. Ценова Цв. Логопедия. Описание, диагностика и терапия на комуникативните нарушения, 2009

16. ASHA Guidelines: Terminology Pertaining to Fluency and Fluency Disorders,vol.41, 2,March-April,1999.

17. Owens ,R.,D.Metz,Ad.HaasqIntroduction to Communication Disorders, 2000, Allyn and Bacon

18. Shames,G.,El.Wiig.Human Communication Disorders.Merrill Publishing company,1990.

Средства за оценяване:

ТЕСТ 50%

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 50%