LOGB512 Проект:"Анализ и приложение на методи за изследване на езиковото и говорно развитие при деца"

Анотация:

Проектът включва анализ на литературни данни, свързани с аудиторните курсове в първия семестър – невропсихологично изследване, изследване на говора и оценка на езиковото развитие, провеждане на собствено изследване, обощение и представяне на данни и заключителни изводи и препоръки.

Студентите изготвят анализ на видовете методи за изследване на езиковото и говорно развитие в детска възраст, когнитивни тестове и невропсихологична оценка, избират област на изследване и провеждат оценка на говорно или езиково развитие на група деца или отделни случаи под формата на case study.

Проектът завършва със заключения, изводи и препоръки за приложение на видовете методи за оценка на езиковото и говорно развитие в детска възраст при някои видове нарушения в развитието.

Анализът на литературни данни, свързани с оценка на езиковото и говорно развитие в детска възраст и приложението на тестове, както и данните от собственото изследване се представят писмено и устно.

прочети още
Логопедия

Преподавател(и):

доц. Екатерина Тодорова  д-р
доц. Маргарита Станкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Методите на оценка на езиковото и говорно развитие в детска възраст.

• Приложението на тестовете за оценка на езиково и говорно развитие

2) могат:

• Да прилагат методи за изследване на езиковото и говорно развитие в детска възраст

• Да събират данни от собствено изследване

• Да обобщават и анализират данни от изследване

• Да представят получени резултати

• Да правят изводи, препоръки и заключения от проведено собствено изследавне


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• НевропсихологияФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Тодорова Е. (2005). Диагностика на езиков дефицит при дислексия, Част І. С., ЛЦ Ромел.

2. Тодорова Е. (2005). Диагностика на езиков дефицит при дислексия, Част ІІ. С., ЛЦ Ромел.

3. Тодорова Е. (2007 първо издание, 2008 второ издание). Дислексия, С., Изд. на НБУ.

4. Тодорова Е. (2009). Артикулационни нарушения. С., Изд. на НБУ.

5. Станкова, М, (2006) Когнитивна рехабилитация при аутизъм, с-к Диагностика и терапия при генерализирани разстройства на развитието

6. Станкова, М. (2007) Програми за терапия на заекването, практики основани на доказателства, изд. НБУ,

7. Станкова, М., Индивидуална програма за обслужване на деца с умствено изоставане, сп. Специална педагогика педагогика, Март, 2008

8. Справочник за диагностичните критерии на ДСН-IV-ТР, София, 2009

9. Станкова, М. (2012) Клинични и социални аспекти на поведенческите проблеми в предучилищна възраст, изд. НБУ

10. Ценова, Цв., (2001) Комуникативни нарушения в детска възраст, Радар Принт, С-я

11. Ценова, Цв., (2009) Логопедия. Описание, диагностика и терапия на комуникативните нарушения

12. Owens, R. E., D. E. Metz, A. Haas, (2000) Communication disorders, Allyn&Bacon

13. Conture, E. G. (2001) Stuttering: Its Nature, Diagnosis, and Treatment. Massachusetts: Allyn & Bacon.

Средства за оценяване:

1. Курсов проект

2. Презентация