LOGB507 Практика: Детско развитие - работа с тестове и събиране на данни

Анотация:

Курсът представлява извънаудиторна заетост. По време на практиката студентите ще придобият умения за работа с тестове и въпросници за установяване на норма и патология в ранно детско развитие. Практиката включва диагностика на: езиково-речево развитие, на когнитивни функции, на психомоторното развитие, на психологични особености на малкото дете(до 4 години). Целта на курса е обучението на студента в ранна диагностика, за установяване на нарушено развитие и превенция на задълбочаване на патологията. Практиката включва посещение в ясли, детски градини, центрове за терапия, както и участие в изследванията.

прочети още
Логопедия

Преподавател(и):

доц. Маргарита Станкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основни методи за изследване на норма и патология в детското развитие

• Познават конкретни инструменти за логопедична работа

• Познават конкретни диатностични маркери за установаване на аномално развитие

2) могат:

• да боравят с методики за изследване на детското развитие

• да провеждат самостоятелно изследване с конкретна методика

• да обработват резултати и да извършват оценка на детското развитие


Предварителни изисквания:

Студентите да имат знания и/или умения:

Да имат основни понятия за норма и патология в ранно детското развитие.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Герганов, Е., Тестово и експертно оценяване

Минчев, Б. Ръководство за изследване на детето

Средства за оценяване:

практически изпит