CSTB579 Проект: Принципи на цифровата фотография

Анотация:

Тази извънаудиторна форме на обучение е насочена към затвърждаване и разширяване на знанията и уменията, придобити в курса "Принципи на цифровата фотография“ Самостоятелно се подготвя сравнителен анализ на 10 цифрови фотоапарата (компактни, хибридни, огледално-лещови), пуснати в продажба през календарната година на изготвяне на работата. Списъкът на избраните за сравнение фотоапарати се предлага от студента и се съгласува с преподавателя. Сравнителният анализ се представя в MS Word формат (обем min 25 машинописни страници)

прочети още
Мултимедия и компютърна графика

Преподавател(и):

гл. ас. Мария Георгиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Като на съответната аудиторна форма
Предварителни изисквания:
Прослушан курс: CSTB509 " Принципи на цифровата фотография

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Baron, C., & Peck, D. (2003). The little digital camera book. Peachpit Press.

Eismann, K., & DUGGAN, S. (2004). REAL WORLD DIGITAL PHOTOGRAPHY, 2nd Edition. PEACHPIT PRESS.

http://www.dpreview.com/

http://www.digitalcamerareview.com/

http://www.imaging-resource.com/DIGCAM01.HTM

http://www.digitalcamerainfo.com/

Средства за оценяване:

Реферат

Защита реферат