CSTB603 Синтез на реалистични изображения

Анотация:

Целта на курса е изучаването на методите за създаване и редактиране на обекти със сложна геометрична форма и йерархична структура и овладяването на принципите за визуализацията им с компютър. Дават се необходимите сведения за някои основни класове алгоритми и видове модели. Подробно се разглеждат методите за определяне на видими линии и повърхнини, за описание на цветове и материали, за синтезиране на реалистични изображения, за добавяне на детайли върху повърхнините на обектите, както и методите за описание на гладки линии и повърхнини. Обсъждат се особеностите при моделирането и визуализацията на сложни обекти със съвременни програмни продукти.

прочети още
Мултимедия и компютърна графика

Преподавател(и):

проф. Стоян Малешков  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основните принципи и методи за създаване на реалистични изображения с помощта на компютър.

2) могат:

• дa използват технологиите на компютърната графика за създаване, редактиране и фотореалистична визуализация на сложни тримерни модели.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Основни познания по компютърна графикаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Малешков, С., В. Георгиев, Компютърна графика и фотореалистична визуализация, учебник, издателско на НБУ, ISBN: 978-954-535-808-7, 2014

• Hearn, D., M. Baker. Computer Graphics with OpenGL , Third Edition, Prentice-Hall, 2004

• Hughes, J., A. van Dam, M. McGuire, D. Sklar, J. Foley, S. Feiner, K. Akeley. Computer Graphics: Principle and Practice, 3-rd Edition, Addison Wesley, 2013.

• Foley, J., A. van Dam, S. Feiner and J. Hughes. Computer Graphics - Principle and Practice, Second Edition, Addison Wesley, 1990.

• Кет, У., А. Бикало, К. Мъри. Mastering 3DS Max 5, Изд. СофтПрес, София, 2003

• Farlin, G. Curves and Surfaces for Computer Aided Geometric Design, Academic Press, 1990

• Rogers, D. Mathematical Elements for Computer Graphics, Second Edition, McGraw-Hill 1990

• Glassner, A. (Ed.) An Introduction to Ray Tracing, Academic Press, 1989

Средства за оценяване:

Текущо оценяване:

1. Тест - 33,3%.

2. Тест - 33,3%.

3. Тест - 33,3%.

Финално оценяване:

1. Тест - 50%.

2. Проект - 50%.