MUSB041 Проект:"Програма музика"- І част

Анотация:

Курсът е самостоятелна работа на студента, под ръководството на преподавател върху осъществяването на проект на програма „Музика“.

В тази втора част работата на студентите е насочена към осъществяване на проект съобразно тахната основна специалност.

Курсът има за цел да развие и задълбочи познанията на студентите в областта на музикалните изкуства.

Основните направления на курса са практически.

Основната насоченост на курса е към изграждането на цялостно музикално (специализирано) практическо поведение и опитност.

прочети още
Музика

Преподавател(и):

проф. Георги Петков  д-р
 Симеон Симеонов  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основни практически умения по специалността, които допълват теоретичните им познания.

• Как сами да се справят в реален контекст и да разработват музикално-сценичен проект или собствена реализация.

2) могат:

• Да реализират практически дейности по специалноста и в музикалните изкуства въобще.

• Да реализират самостоятелна изява или съвместна проява.

• Да организират практически събития в областта на музикалните и танцови изкуства.
Предварителни изисквания:
• Проектите да бъдат съобразени със специалността на студента.

• Студентите да са работили и участвали активно в отделните и предишни фази на обучението по специалността.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

В случай на необходимост, литература по курса се предлага в зависимост от специалността на студента и проектът, който се реализира.

Средства за оценяване:

Практическа задача 50%

Активност по време на подготовката на проекта 50%